BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Załatwianie spraw
Ilość odsłon: 233107

DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego, druk wniosku AiP nr 1
REGULACJA PRAWNA:
• art. 50 ÷ 58 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r.),
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń
i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz.U. Nr 164, poz. 1589 z 2003 r.)
• art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 46, poz. 543 z 2000 r. z późniejszymi zmianami),
• art. 32, 46, 48, 49, 50, 51, 53, 57 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627
z 2001 r. z późniejszymi zmianami).
Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego następuje na wniosek inwestora.
ZAŁATWIENIE SPRAWY: Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego – lokalizacja w Budynku C na parterze, wejście z bramy głównej gmachu urzędu, tel. sekr. 055 239-30-72, 73.
WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO powinien zawierać:
1) określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy i obszar, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000;
2) charakterystykę inwestycji, obejmującą:
a. określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,
b. określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy
i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
c. określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz, w przypadku braku obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.
3) raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, jeżeli jest on wymagany zgodnie
z przepisami ustawy - Prawo ochrony środowiska;
4) inne dokumenty wynikające ze specyfiki wnioskowanej inwestycji.

Przed wystąpieniem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego obowiązkowo sporządza się raport, wnioskodawca może zwrócić się z zapytaniem do organu właściwego do wydania decyzji o określenie zakresu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Do zapytania, o którym mowa wyżej należy dostarczyć informacje o planowanym przedsięwzięciu, zawierające w szczególności dane o:
1) rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,
2) powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu szatą roślinną,
3) rodzaju technologii,
4) ewentualnych wariantach przedsięwzięcia,
5) przewidywanej ilości wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii,
6) rozwiązaniach chroniących środowisko,
7) rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko.
Informacje zawierające dane wymienione powyżej są niezbędne przy stwierdzaniu przez organ
o obowiązku sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia i określeniu jednocześnie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Opis procedury wymaganej wg obowiązujących przepisów prawa związanej z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:
1) Wniosek inwestora o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
2) Zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.
3) Przeprowadzenie procedury z udziałem społeczeństwa w odniesieniu do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko w trybie ustawy – Prawo ochrony środowiska:
a. podanie do publicznej wiadomości informacji o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wyka-zie danych o wniosku i raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości, wskazując jednocześnie miejsce ich składania,
b. możliwość przeprowadzenia rozprawy administracyjnej, otwartej dla społeczeństwa,
c. rozpatrzenie zgłoszonych uwag i wniosków do planowanej inwestycji oraz raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
4) Przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko
w odniesieniu do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko w trybie ustawy – Prawo ochrony środowiska:
a. postanowienie w sprawie obowiązku sporządzenia i zakresu raportu,
b. uzgodnienie z wojewodą i Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym
– w przypadku inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających obowiązkowo sporządzenia raportu,
c. uzgodnienie z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym dla miasta i powiatu Elbląg – w przypadku inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu ustala się w drodze postanowienia.
5) Dokonanie analiz:
a. warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych,
b. stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji.
6) Dokonanie uzgodnień z organami administracji publicznej, wymienionymi w ustawach:
a. wojewódzkim konserwatorem zabytków – w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych ochroną konserwatorską,
b. dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni – w odniesieniu do obszarów pasa technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portów i przystani,
c. właściwym organem administracji geologicznej – w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,
d. organami właściwymi w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych,
e. wojewódzkim konserwatorem przyrody działającym w imieniu wojewody – w odniesieniu do obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody,
f. właściwym zarządcą drogi – w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego lub obszarów przyległych do ujętej w planie projektowanej inwestycji drogowej,
g. dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej – w odniesieniu do przedsięwzięć wymagających uzyskania pozwolenia wodno-prawnego, do wydania którego organem właściwym jest wojewoda.
W/w uzgodnień dokonuje się w trybie art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego.
7) Sporządzenie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przez osobę wpisaną na listę izby samorządu zawodowego urbanistów albo architektów.
8) Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
9) Zawiadomienie stron o decyzji kończącej postępowanie w drodze obwieszczenia, a także
w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.
10) Przekazanie marszałkowi województwa kopii wydanej decyzji,
11) Podanie do publicznej wiadomości informacji o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzji w przypadku inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
12) Poinformowanie ministra właściwego do spraw środowiska o wydaniu decyzji dla inwestycji realizującej cel publiczny na obszarze parku krajobrazowego lub obszarze chronionego krajobrazu.

Przez podanie do publicznej wiadomości – rozumie się ogłoszenie informacji, w sposób zwyczajowo przyjęty, w siedzibie organu, poprzez obwieszczenie w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia oraz poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej organu właściwego do wydania decyzji.

Od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Elbląga w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji lub ogłoszenia.
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Opłata skarbowa:
- od podania - 5 zł
- od każdego załącznika do podania - 50 gr
- od wydania decyzji dla następujących obiektów budowlanych:
• budynków i budowli przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej - 190 zł
• zespołu garaży składającego się z co najmniej trzech garaży - 152 zł
• budynków gospodarczych, garaży i budynków gospodarczych funkcji mieszanej - 38 zł
• pozostałych - 90 zł
Uwaga:
Nie podlegają opłacie skarbowej: podania i załączniki do podań, czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

Załączniki:

druk_wniosku_aip_nr_1.doc  -> pobierz
  Rozmiar: 52KB
  Data dodania: czwartek, 22 stycznia 2004, godz. 08:20
  Typ MIME: application/msword
 
© 2003 Internet-Info