BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Załatwianie spraw
Ilość odsłon: 233092

Podział nieruchomości
Podziału nieruchomości dokonuje się na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny.
Jeżeli nieruchomość jest objęta współwłasnością lub współużytkowaniem wieczystym, podziału można dokonać na wniosek współwłaścicieli albo współużytkowników wieczystych.

Podstawa prawna:
- art. 92 ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 2000 r. Nr 46 poz. 543 z późn. zmianami),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998 r. w sprawie trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów dokumentów wymaganych w tym postępowaniu (Dz. U. Nr 25/1998 r. poz. 130),
- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 100 z 2000 r. poz. 1086 z późn. zmianami).
Wymagane dokumenty:
- Wniosek,
- Wstępny projekt podziału nieruchomości.

Do wniosku o podział nieruchomości należy dołączyć:
1. dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości,
2. wypis z rejestru gruntów (katastru nieruchomości),
3. wstępny projekt podziału opracowany na kopii mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku - na kopii mapy katastralnej, uzupełnionych w razie potrzeby niezbędnymi dla projektu podziału elementami zagospodarowania terenu.

Wstępny projekt podziału nieruchomości powinien przedstawiać w szczególności:
1. opis i położenie nieruchomości,
2. granice i oznaczenia nieruchomości podlegającej podziałowi,
3. oznaczenia nieruchomości sąsiednich,
4. granice i oznaczenia proponowanych do wydzielenia działek gruntu,
5. linie ścian oddzieleń przeciwpożarowych na całej wysokości budynku, jeżeli przedmiotem podziału jest nieruchomość zabudowana, a proponowany jej podział powodowałby także podział tego budynku.

Projekt podziału nieruchomości opracowuje, na wniosek osoby zainteresowanej, osoba posiadająca uprawnienia zawodowe w tym zakresie (wg ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne).

Miejsce złożenia dokumentów:
Wydział Geodezji Urzędu Miejskiego w Elblągu
ul. Łączności 1 - pok. 138

Opłaty:
Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej
© 2003 Internet-Info