BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Informacje, ogłoszenia
Ilość odsłon: 137283

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG O PRZEPROWADZENIU REJESTRACJI PRZEDPOBOROWYCH W 2003 ROKU
Z dnia: 17.09.2003 r.
Wydane przez: Prezydent Miasta Elbląg
Treść dokumentu:
OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG
O PRZEPROWADZENIU REJESTRACJI PRZEDPOBOROWYCH
W 2003 ROKU

NA PODSTAWIE ART. 31 USTAWY Z DNIA 21 LISTOPADA 1967 r. O POWSZECHNYM OBOWIĄZKU OBRONY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (DZ.U. z 2002 r., Nr 21 poz.205 z późn. zm.) ORAZ § 9 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH Z DNIA 5 MAJA 1992 r. W SPRAWIE REJESTRACJI PRZEDPOBOROWYCH (DZ.U. z 1992 r. nr 40, poz. 173 i z 1999 r. Nr 69 poz. 771) OGŁASZAM, ŻE W OKRESIE OD DNIA 01 DO 31 PAŹDZIERNIKA 2003 r. W SIEDZIBIE URZĘDU MIEJSKIEGO W ELBLĄGU UL. ŁĄCZNOŚCI 1 POKÓJ NR 95 W GODZ. OD 9ºº DO 14ºº

przeprowadzona zostanie rejestracja przedpoborowych

1.OBOWIĄZKOWI ZGŁOSZENIA SIĘ DO REJESTRACJI PODLEGAJĄ MĘŻCZYŹNI, OBYWATELE POLSCY URODZENI W 1985 ROKU ORAZ MĘŻCZYŹNI URODZENI W LATACH 1979 - 1984, KTÓRZY NIE DOPEŁNILI GO WE WŁAŚCIWYM CZASIE, ZAMIESZKALI STALE LUB PRZEBYWAJĄCY CZASOWO PONAD DWA MIESIĄCE NA TERENIE MIASTA ELBLĄGA.

2.PRZEDPOBOROWI ZGŁASZAJĄCY SIĘ DO REJESTRACJI WINNI PRZEDSTAWIĆ DOWÓD OSOBISTY, A JEŻELI NIE UKOŃCZYLI 18 ROKU ŻYCIA TYMCZASOWY DOWÓD OSOBISTY LUB INNY DOKUMENT POZWALAJĄCY STWIERDZIĆ ICH TOŻSAMOŚĆ.

3.PRZEDPOBOROWI TRWALE NIEZDOLNI DO OSOBISTEGO ZGŁOSZENIA SIĘ DO REJESTRACJI WSKUTEK KALECTWA LUB UŁOMNOŚCI MOGĄ OBOWIĄZEK TEN SPEŁNIĆ ZA POŚREDNICTWEM PEŁNOLETNIEGO CZŁONKA NAJBLIŻSZEJ RODZINY. OSOBA DOKONUJĄCA ZGŁOSZENIA PRZEDPOBOROWEGO OBOWIĄZANA JEST PRZEDSTAWIĆ WŁASNY DOWÓD OSOBISTY, DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY NIEMOŻNOŚĆ OSOBISTEGO ZGŁOSZENIA SIĘ PRZEDPOBOROWEGO ORAZ JEDEN Z DOKUMENTÓW WYMIENIONYCH W PKT 2.

4.PRZEDPOBOROWI, KTÓRZY W OKRESIE OD DNIA OGŁOSZENIA DO DNIA ROZPOCZĘCIA REJESTRACJI ZMIENILI MIEJSCE POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO TRWAJĄCEGO PONAD DWA MIESIĄCE WINNI ZGŁOSIĆ SIĘ DO REJESTRACJI W MIEJSCU NOWEGO POBYTU.

5.NIEOTRZYMANIE WEZWANIA IMIENNEGO NIE ZWALNIA OD OBOWIĄZKU ZGŁOSZENIA SIĘ DO REJESTRACJI W TERMINIE I MIEJSCU WSKAZANYM W OBWIESZCZENIU.

6.NIEZGŁOSZENIE SIĘ DO REJESTRACI W OKREŚLONYM TERMINIE I MIEJSCU ALBO NIEPRZEDSTAWIENIE DOKUMENTÓW, KTÓRYCH PRZEDSTWIENIE ZOSTAŁO NAKAZANE, JEST ZAGROŻONE KARĄ GRZYWNY ALBO KARĄ OGRANICZENIA WOLNOŚCI. UPRZEDNIO MOŻE BYĆ WOBEC PRZEDPOBOROWEGO, KTÓRY NIE ZGŁOSIŁ SIĘ DO REJESTRACJI BEZ UZASADNIONEJ PRZYCZYNY, NAŁOŻONA GRZYWNA W CELU PRZYMUSZENIA ALBO ZARZĄDZONE PRZYMUSOWE DOPROWADZENIE DO URZĘDU PRZEZ POLICJĘ.


PREZYDENT MIASTA
HENRYK SŁONINA
© 2003 Internet-Info