BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Załatwianie spraw
Ilość odsłon: 233048

VI. Wydawanie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
PODSTAWA PRAWNA:

 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r.
Nr 118 poz. 1112 ze zmianami).
FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1) Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego winna złożyć do Wydziału Edukacji, pok. 312 wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego.
We wniosku należy podać:
- imię i nazwisko
- adres zamieszkania i numer telefonu
- stanowisko
- nazwę szkoły
- związek zawodowy, który będzie reprezentował nauczyciela w komisji egzaminacyjnej
2) Osoba ubiegająca się o wydanie nowego aktu, w przypadku uzyskania wyższego poziomu wykształcenia niż został określony w akcie nadania stopnia awansu zawodowego, składa wniosek o wydanie nowego aktu
do Wydziału Edukacji, pok. 312 za pośrednictwem dyrektora szkoły (placówki).
Do wniosku nauczyciel winien załączyć:
- poświadczoną przez dyrektora szkoły (placówki) kserokopię dyplomu ukończenia studiów potwierdzających wyższy poziom wykształcenia
- kserokopię wydanego już aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego (poświadczoną przez dyrektora szkoły - placówki)
- przygotowany przez dyrektora projekt nowego aktu nadania
w 2 egzemplarzach
© 2003 Internet-Info