BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Struktura organizacyjna
Ilość odsłon: 170974

Referat Sprzedaży i Administrowania Zasobem Nieruchomości Wydziału Mienia Komunalnego i Spraw Mieszkaniowych
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg
Telefon +48 (0..55) 239 31 32, +48 (0..55) 239 31 34
Lokalizacja Budynek "B", I piętro, pokoje 132, 133, 134 i 141
Fax +48 (0..55) 239 31 80
Adres e-mail wmk@elblag.com.pl
Zakres obowiązków:
1. Sporządzanie wykazów nieruchomości stanowiących własność Miasta przeznaczonych do: sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę, najem lub użyczenie oraz podawanie ich do publicznej wiadomości.

2. Organizowanie przetargów na sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste i dzierżawę nieruchomości stanowiących miejski zasób nieruchomości.

3. Realizowanie całokształtu zadań związanych ze zbywaniem nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych w trybie przetargowym i bezprzetargowym.

4. Załatwianie wniosków w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom.

5. Realizowanie zadań związanych z żądaniem zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie, jeżeli nabywca nieruchomości przed upływem 10 lat zbył ją lub wykorzystał na inne cele, bądź przed upływem 5 lat, jeżeli zbył lub wykorzystał lokal mieszkalny na inne cele.

6. Wyrażanie zgody na wykreślenie hipoteki zabezpieczającej wierzytelności Miasta z tytułu sprzedaży nieruchomości.

7. Sprzedaż i wydzierżawianie, a także likwidacja środków trwałych i innych składników majątkowych Miasta.

8. Zlecanie wycen nieruchomości Miasta.

9. Bieżące dokonywanie korekt w deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości stanowiących miejski zasób nieruchomości.

10. Administrowanie nieruchomościami wchodzącymi w skład miejskiego zasobu - nie przekazanymi w administrowanie wydziałom Urzędu Miejskiego, miejskim jednostkom organizacyjnym i miejskim osobom prawnym, w tym:

1) wydzierżawianie, wynajmowanie i użyczanie administrowanych nieruchomości,

2) udostępnianie nieruchomości, w celu przeprowadzenia imprez publicznych, nieruchomości,

3) naliczanie opat za bezumowne korzystanie z nieruchomości,

4) zlecanie remontów i rozbiórki budynków oraz innych usług,

5) zawieranie umów na dostawę mediów,

6) kontrola stanu porządku i czystości oraz zawieranie umów na usługi w tym zakresie.

11. Analiza obowiązujących stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości gruntowych i lokali użytkowych oraz przygotowywanie propozycji ich zmiany.

12. Realizowanie zadań związanych z administrowaniem środkami przeznaczonymi na wydatki budżetowe związane z nabywaniem nieruchomości na rzecz Miasta oraz gospodarowaniem miejskim zasobem.

13. Naliczanie podatku od towarów i usług osobom fizycznym i prawnym za nabycie mienia komunalnego w formie umowy sprzedaży, zamiany i aportu, a także dzierżawy i najmu.

14. Sporządzanie sprawozdań z udzielania dla przedsiębiorców pomocy publicznej związanej ze zbyciem lub oddaniem do korzystania mienia będącego własnością Miasta na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku.
© 2003 Internet-Info