BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady
Ilość odsłon: 200125

Uchwała Nr XI/235/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: Statutu Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu
Z dnia: 27.XI.2003
Data wejścia w życie: Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Treść dokumentu:
Druk 9/XI
Uchwała NrXI/235/..2003 Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 27.XI.2003

w sprawie statutu Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu

Na podstawie art. 13 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz.123 z 2002r.
Nr 41, poz.364, z 2003r. Nr 96, poz.874, Nr 162, poz.1568)
uchwala się, co następuje:

§ 1.
Nadaje się Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu statut w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Tracą moc:
3.Uchwała nr XLIII/420/93 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 2 września 1993 r. w sprawie statutu Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu
4.Uchwała nr XVIII/323/96 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 20 czerwca.1996 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu
5.Uchwała nr XVI/542/2000 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29.06.2000 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załączniki:

statut_galeriael.doc  -> pobierz
Statut Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu
  Rozmiar: 62KB
  Data dodania: piątek, 5 grudnia 2003, godz. 14:21
  Typ MIME: application/octet-stream
 
© 2003 Internet-Info