BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady
Ilość odsłon: 200151

Uchwała Nr IX/176/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: Utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Elbląski Fundusz Poręczeń Kredytowych”.
Z dnia: 4.09.2003 r
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Treść dokumentu:
Druk Nr 5B/IX

Uchwała Nr IX/176/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 4.09.2003 r.

w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Elbląski Fundusz Poręczeń Kredytowych”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717) Rada Miejska w Elblągu uchwala co następuje:

§ 1

1.Wyraża się zgodę na utworzenie przez Gminę Miasto Elbląg spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Elbląski Fundusz Poręczeń Kredytowych”.
2.Przedmiotem działalności „Elbląskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych” będzie udzielanie poręczeń kredytowych osobom fizycznym i przedsiębiorcom sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

§ 2

Na pokrycie obejmowanych przez Gminę Miasto Elbląg udziałów w kapitale zakładowym Spółki, o której mowa w § 1 ust.1, wniesiona zostanie kwota 250.000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląga.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XXIX/1015/2002 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia
20.06.2002 r. w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Elbląski Fundusz Poręczeń Kredytowych”.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
© 2003 Internet-Info