BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Struktura organizacyjna
Ilość odsłon: 170988

Wydział Kultury i Sportu
p.o. Marek Burkhardt
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg
Telefon +48 (0..55) 239 32 34, +48 (0..55) 239 32 33
Lokalizacja Budynek
Fax +48 (0..55) 239 33 30
Adres e-mail wkis@elblag.com.pl
Zakres obowiązków:
Do zakresu działania Wydziału Kultury i Sportu należy w szczególności:

Zadania z zakresu kultury i sztuki

I. Zadania własne:

1. Prowadzenie spraw związanych z wspieraniem i promocją twórczości, edukacji, działań i inicjatyw kulturalnych oraz ochroną dziedzictwa kultury.

2. Opracowywanie wniosków dotyczących zakładania, przekształcania i likwidacji placówek prowadzących działalność kulturalną.

3. Nadzór nad merytoryczną i finansową działalnością samorządowych instytucji kultury.

4. Współpraca z lokalnymi instytucjami i organizacjami kultury w zakresie organizacji imprez i przedsięwzięć kulturalnych.

5. Kontrola stanu technicznego form przestrzennych, realizacja zadań związanych z ich konserwacją.

6. Realizacja zadań wynikających z ustawy o imprezach masowych oraz imprez artystycznych i rozrywkowych.

7. Współpraca z wojskiem oraz z organizacjami kombatanckimi w sprawach organizacji obchodów świąt i rocznic państwowych.

8. Ochrona ruchomych dóbr kultury.

9. Inspirowanie i współdziałanie w przedsięwzięciach podejmowanych na rzecz upowszechniania i rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego i twórczości profesjonalnej.

10. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dorocznych nagród Prezydenta oraz nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

11. Prowadzenie prac związanych z gromadzeniem i opracowywaniem materiałów do Kroniki Elbląga.

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

I. Zadania własne:

1. Promocja aktywności sportowo- rekreacyjnej oraz tworzenie warunków materialno - technicznych dla podnoszenia poziomu sprawności fizycznej mieszkańców.

2. Planowanie i organizacja działalności w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki oraz zasad jej finansowania.

3. Opracowanie wniosków dotyczących zakładania, przekształcania i likwidacji jednostek prowadzących działalność sportowo - rekreacyjną i turystyczno - wypoczynkową.

4. Dokonywanie okresowych kontroli i oceny działalności podległych jednostek w zakresie realizacji zadań statutowych i prawidłowości gospodarowania mieniem.

5. Nadzór nad instytucjami i stowarzyszeniami kultury fizycznej.

6. Inicjowanie, współdziałanie i opracowywanie programu imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych w okresie wakacyjnym i czasie wolnym od pracy oraz nadzór nad jego realizacją.

7. Współpraca z organizacjami kultury fizycznej i turystyki w zakresie szkolenia kadry.

8. Nadzór nad organizacją sportowych obozów młodzieżowych.

9. Prowadzenie młodzieżowej wymiany sportowej z zagranicą.

10. Wydawanie pozwoleń na przeprowadzanie imprez sportowych.

11. Zabezpieczenie masowych imprez sportowych.

12. Zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się w miejscach wyznaczonych oraz uprawiających sporty wodne.

13. Ewidencja uczniowskich klubów sportowych.

14. Prowadzenie ewidencji stanu bazy sportowej, rekreacyjnej i turystycznej.

15. Prowadzenie kroniki wydarzeń sportowych i turystycznych w Mieście.
© 2003 Internet-Info