BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Informacje, ogłoszenia
Ilość odsłon: 137271

Komunikat o nieodpłatnym składowaniu śniegu w okresie zimy 2003 – 2004.
Z dnia: 21 stycznia 2004r.
Wydane przez: Prezydenta Miasta Elbląg
Treść dokumentu:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Elblągu informuje, że teren przy ul. Mazurskiej (zlokalizowany za rampą kolejową), wyznaczony został na nieodpłatne składowania śniegu w okresie zimy 2003 – 2004.
Zwracamy się z prośbą do wszystkich k
orzystających z ww. terenu, o takie składowanie śniegu, aby nie stanowiło to utrudnień bądź zagrożenia dla kolejnych użytkowników.

Jednocześnie przypominamy o obowiązkach, jakie nakłada na właścicieli nieruchomości ustawa z dnia 13 września 96r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622, z późn. zmianami) oraz uchwała nr XIX/616/2000 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29.12.2000r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Elbląga, obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe oraz zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt.

Powyższe akty prawne regulują m.in. obowiązki właścicieli, użytkowników wieczystych, zarządców i użytkowników nieruchomości, w okresie zimowym.

Do obowiązków tych należy:

1. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, z wyłączeniem chodników, na których dopuszczony jest płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

2. Usuwanie sopli lodowych i nawisów śniegu z dachów i gzymsów budynków niezwłocznie po ich powstaniu.
Uchybienie tym obowiązkom nakłada odpowiedzialność cywilną za powstałe w związku z tym szkody.
© 2003 Internet-Info