BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Struktura organizacyjna
Ilość odsłon: 170973

Referat Zarządzania Mieniem Komunalnym Wydziału Mienia Komunalnego i Spraw Mieszkaniowych
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg
Telefon +48 (0..55) 239 31 35, +48 (0..55) 239 31 40
Lokalizacja Budynek "B", I piętro, pokoje 135 i 140
Fax +48 (0..55) 239 31 80
Adres e-mail wmk@elblag.com.pl
Zakres obowiązków:
1. Opracowywanie projektów aktów prawa miejscowego w zakresie zasad zarządu mieniem gminy.

2. Prowadzenie zbiorczej ewidencji mienia komunalnego.

3. Opracowywanie okresowych informacji o stanie mienia komunalnego.

4. Realizowanie zadań związanych z prywatyzacją i przekształceniami własnościowymi mienia komunalnego oraz sporządzanie informacji o przekształceniach i prywatyzacji mienia komunalnego.

5. Nabywanie nieruchomości do miejskiego zasobu na potrzeby rozwojowe Miasta, na realizację celów publicznych i zadań własnych oraz wypłata odszkodowań na wywłaszczone nieruchomości i inne składniki majątkowe.

6. Realizowanie zadań związanych z gospodarowaniem miejskim zasobem nieruchomości, w tym:

1) oddawanie nieruchomości w trwały zarząd miejskim jednostkom organizacyjnym i wygaszanie trwałego zarządu,

2) przekazywanie nieruchomości w administrowanie,

3) zamawianie wykonania opracowań geodezyjno-prawnych i projektowych, podziałów oraz scaleń i podziałów nieruchomości,

4) sporządzanie planów wykorzystania zasobu.

7. Przygotowywanie projektów oświadczeń Prezydenta związanych z wykonywaniem przez Prezydenta Miasta prawa pierwokupu.

8. Wyposażanie tworzonych miejskich jednostek organizacyjnych i miejskich osób prawnych w nieruchomości z zasobu niezbędne do ich działalności, a w razie ich likwidacji lub prywatyzacji - protokólarne włączanie nie zagospodarowanych nieruchomości do zasobu.

9. Dokonywanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Miasta na cele publiczne, a także darowizny między Miastem a Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego.

10. Przejmowanie prawa własności nieruchomości i praw majątkowych na rzecz Miasta w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatków stanowiących dochody budżetu gminy i powiatu.

11. Aktualizacja wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu jeżeli wartość nieruchomości ulegnie zmianie oraz prowadzenie postępowania w sprawie zmiany obowiązującej stawki tych opłat.

12. Kontrola stanu zagospodarowania nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste.

13. Wyznaczanie dodatkowych terminów zagospodarowania nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz ustalanie dodatkowych opłat za niedotrzymanie terminów zagospodarowania nieruchomości.

14. Prowadzenie postępowania w sprawie udzielenia osobom fizycznym, których dochód miesięczny nie przekracza 50% średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – na ich wniosek, bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.

15. Prowadzenie postępowania administracyjnego na wniosek osób fizycznych w sprawach o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz o nieodpłatne nabycie przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości.

16. Przekazywanie terenów pod Pracownicze Ogrody Działkowe oraz ich przejmowanie w związku z ich likwidacją w całości lub części.

17. Obciążanie nieruchomości Miasta ograniczonymi prawami rzeczowymi, w tym: prawem użytkowania, służebnością i hipoteką.

18. Regulowanie stanów prawnych nieruchomości Miasta.

19. Ujawnianie praw majątkowych Miasta w księgach wieczystych.

20. Wykonywanie zadań, obowiązków i uprawnień właścicielskich w odniesieniu do nieruchomości stanowiących mienie komunalne wynikających z kodeksu cywilnego i przepisów szczególnych.

21. Przejmowanie na rzecz Miasta środków trwałych i innych składników majątkowych.

22. Kontrola miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie prawidłowości realizacji zadań związanych z wykonywaniem funkcji trwałego zarządcy oraz administrowaniem zasobem nieruchomości.

23. Ustalanie wysokości odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości oraz ustalanie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą przeznaczenia terenu po uchwaleniu lub zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

24. Nieodpłatne nadawanie na własność gruntów pod budynkami i działek gruntu do, których przysługuje prawo użytkowania z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego Państwu w zamian za rentę rolniczą.

25. Prowadzenie zbioru dokumentacji archiwalnej nieruchomości stanowiących własność Miasta.
© 2003 Internet-Info