BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady
Ilość odsłon: 200141

Uchwała Nr IX/182/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: wyrażenia zgody na nabycie zabudowanej nieruchomości gruntowej w Elblągu.
Z dnia: 4.09.2003 r
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Treść dokumentu:
DRUK Nr 11 / IX

Uchwała Nr IX/182/2003 Rady Miejskiej w Elblągu

z dnia 4 września 2003 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie zabudowanej nieruchomości gruntowej w Elblągu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 i z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) Rada Miejska w Elblągu
uchwala, co następuje:

§ 1.
Wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Miasto Elbląg, w drodze przetargu, zabudo-wanej nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu, z przeznaczeniem na siedziby instytucji kultury i oświaty.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg, po uprzednim wskaza-niu źródeł finansowania.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
© 2003 Internet-Info