BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady
Ilość odsłon: 200149

Uchwała Nr IX/186/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: Zmiany uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Elbląga miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów.
Z dnia: 4.09.2003 r.
Data wejścia w życie: Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Treść dokumentu:
Uchwała Nr IX/186/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 4 września 2003 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Elbląga miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów

Na podstawie art. 12 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(tekst pierwotny: Dz. U. z 1982 r. Nr 35 poz.230 )
(tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz.1231; zmiany: Dz.U. Nr 167, póz. 1372 z 2003 r. Nr 80, póz. 719))

uchwala się co następuje :

§1

W uchwale nr XXVIII/955/2002 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 11 kwietnia 2002r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Elbląga miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów skreśla się § 3 .

§2.

Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko — Mazurskiego.
© 2003 Internet-Info