BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady
Ilość odsłon: 200093

Uchwała Nr XIII/277/2004 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie miasta Elbląga.
Z dnia: z dnia 19. 02. 2004
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
Treść dokumentu:
UCHWAŁA NR XIII/277/2004 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia 19. 02. 2004 r.

w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie miasta Elbląga.

Na podstawie art. XII §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Przepisy wprowadzające Kodeks Pracy (Dz. U. Nr 24 poz.142; z 1982 r. Nr 16 poz.125; z 1985 r. Nr 23 poz.100; z 1990 r. Nr 34 poz.198, Nr 72 poz.422; z 1992 r. Nr 24 poz. 101; z 1994 r. Nr 84 poz. 386; z 1995 r. Nr 95 poz.475) Rada Miejska uchwala co następuje :

§ 1.
Placówki handlowe, zakłady usługowe i gastronomiczne mogą być otwierane i zamykane w dniach i godzinach ustalonych przez przedsiębiorcę, w przedziale czasowym określonym w § 2 i § 3.
§ 2.
1. Ustala się godziny otwierania nie wcześniej niż od godziny 500 oraz zamykania nie później niż o godz. 2400 w każdym dniu tygodnia, placówek handlowych i zakładów usługowych zlokalizowanych na terenie miasta Elbląga.
2. Dopuszcza się całodobowe funkcjonowanie placówek i zakładów wymienionych w ust.1.

§ 3.
1. Zakłady gastronomiczne zlokalizowane na terenie obiektów świadczących usługi hotelarskie, stacji paliwowych oraz w niemieszkalnych obiektach wolno stojących mogą być otwarte całą dobę.
2. Ustala się godziny otwierania oraz zamykania zakładów gastronomicznych zlokalizowanych na terenie miasta Elbląga poza wymienionymi w ust.1:
• Od niedzieli do czwartku nie wcześniej niż o godz. 600 i nie później niż o godz. 200
• W piątki i soboty oraz inne dni poprzedzające dni świąteczne i ustawowo wolne od pracy nie wcześniej niż o godz. 600 i nie później niż o godz. 400

§ 4.
Zorganizowane na wolnym powietrzu przy placówkach handlowych, zakładach usługowych i gastronomicznych, tzw.„ogródki” mogą funkcjonować we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 800 do 2200.

§ 5.
Zobowiązuje się przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Elbląga do umieszczenia na drzwiach wejściowych placówek i zakładów wymienionych w § 1 informacji o dniach i godzinach ich otwarcia, a także o przerwach lub czasowym wyłączeniu z działalności.

§ 6.
Traci moc uchwała nr XXXIII/284/92 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 12 listopada 1992 roku w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlowych, gastronomicznych i usługowych na terenie miasta Elbląga.

§ 7.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
UZASADNIENIE

Obowiązująca dotychczas uchwała Rady Miejskiej nr XXXIII/284/92 z dnia 12.11.1992r. upoważnia Zarząd Miasta (Prezydenta Miasta) do regulowania drogą indywidualnych decyzji godzin otwarcia placówek handlowych, gastronomicznych i usługowych.
W świetle obowiązujących obecnie przepisów prawnych, uchwała Rady gminy nie może upoważnić Prezydenta Miasta do tego typu decyzyjnych odstępstw od powszechnie obowiązujących przepisów. (Wyrok NSA z 25.04.1996 r. sygn. akt II S.A. 315/95 i z dnia 15.03.1999 r., sygn. akt II Sa/Ka 1014/98).
W związku z prawem do swobody działalności gospodarczej zasadne jest aby przedsiębiorcy sami decydowali w jakich godzinach będą funkcjonowały ich placówki.
Rada gminy, kierując się również potrzebami bytowymi i socjalnymi swoich mieszkańców winna w oparciu o art.XII § 1 ustawy – Przepisy wprowadzające Kodeks pracy (Dz.U. Nr 24, poz.142 z późn. zmian.) ustalić graniczne godziny otwierania i zamykania tych placówek, które pozwolą zapewnić wszystkim mieszkańcom zaspokojenie potrzeb w zakresie działalności tych placówek, oraz nie naruszą spokoju i porządku publicznego.
Jednocześnie uchwała w tym przedmiocie nie może dopuszczać możliwości indywidualnych odstępstw od ustalonych zasad w drodze decyzji administracyjnych. W związku z powyższym ustalone ramy winny przewidzieć właściwe i zgodne z przeznaczeniem funkcjonowanie wszystkiego rodzaju placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych.
Mając na uwadze nadrzędną zasadę równych praw dla wykonywania działalności gospodarczej oraz potrzeby i bezpieczeństwo mieszkańców, proponuje się uregulowania zgodne z uchwałą .
© 2003 Internet-Info