BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Załatwianie spraw
Ilość odsłon: 233060

ORGANIZOWANIE ZGROMADZEŃ
Zgromadzeniem jest zgrupowanie co najmniej 15 osób, zwołane w celu wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażania stanowiska.

Zgromadzenia mogą organizować:

- osoby mające pełną zdolność do czynności prawnych,
- osoby prawne (np. stowarzyszenia),
- inne organizacje,
- grupy osób.

Sprawy dotyczące zgromadzeń należą do zadań organów gminy.
Zgromadzenia organizowane na otwartej przestrzeni dostępne dla nieokreślonej liczby osób wymagają uprzedniego zawiadomienia organu gminy (Prezydenta Miasta) właściwego ze względu na miejsce zgromadzenia.
Załatwienie sprawy: Wydział Spraw Obywatelskich, pok. 95.

Organizator zgromadzenia ma obowiązek zawiadomienia Prezydenta Miasta w taki sposób, aby wiadomość o zgromadzeniu dotarła nie później niż na 3 dni, a najwcześniej 30 dni przed datą zgromadzenia.

Zawiadomienie powinno zawierać następujące dane:

- imię i nazwisko organizatora bądź przedstawiciela organizatora,

- datę urodzenia organizatora bądź przedstawiciela organizatora,

- adres organizatora bądź przedstawiciela organizatora,

- nazwę i adres osoby prawnej lub innej organizacji, jeżeli w jej imieniu organizuje zgromadzenie,

- cel i program zgromadzenia oraz język, którym będa porozumiewać się uczestnicy zgromadzenia,

- miejsce i datę,

- godzinę rozpoczęcia,

- planowany czas trwania,

- przewidywaną liczbę uczestników oraz projektowaną trasę przejścia, jeżeli przewiduje się zmianę miejsca w czasie trwania zgromadzenia,

- określenie planowanych przez organizatora środków służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia.

Zakaz zgromadzenia:

Prezydent Miasta może zakazać zgromadzenia, jeżeli:

- jego cel lub odbycie sprzeciwiają się ustawie Prawo o zgromadzeniach lub naruszają przepisy ustaw karnych,

- odbycie zgromadzenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach.


Sprawy dotyczące zgromadzeń nie podlegają opłatom skarbowym.


INFORMACJA DODATKOWA

Jeżeli w czasie trwania zgromadzenia przewiduje się zmianę miejsca zgromadzenia wymagającego skorzystania z drogi publicznej nakazane jest uzyskanie, przez organizatora zgromadzenia, zezwolenia na wykorzystanie drogi w sposób szczególny.

Zezwolenia nie wymagają:

- procesje, pielgrzymki i kondukty pogrzebowe, które poruszają się po drogach na zasadach określonych w odrębnych przepisach

Aby uzyskać zezwolenie należy złożyć, w Zarządzie Dróg (pokój 102 UM Elbląg) wniosek zawierający:
1) imię, nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę organizatora imprezy,
2) rodzaj i nazwę imprezy,
3) miejsce i datę rozpoczęcia, przebiegu oraz zakończenia imprezy,
4) przewidywaną liczbę uczestników imprezy,
5) wykaz osób reprezentujących organizatora w sprawach zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy, na terenie poszczególnych województw,
6) podpis organizatora lub jego przedstawiciela.
Ponadto należy dołączyć:
a) szczegółowy regulamin imprezy określający między innymi zasady zachowania się uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

b) wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy na terenie poszczególnych województw oraz w miejscach rozpoczęcia i zakończenia każdego odcinka, a także w miejscach wymagających szczególnego zabezpieczenia,

c) program imprezy, szczegółowy opis trasy z podaniem odległości pomiędzy poszczególnymi jej odcinkami oraz określony w minutach i kilometrach program przejazdu lub przejścia uczestników przez poszczególne miejscowości i granice województw,

d) plan zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy zawierający:
ˇ listę osób wchodzących w skład służby porządkowej organizatora, ich rozmieszczenie oraz elementy wyróżniające te osoby,

ˇ pisemną instrukcję określającą zadania służb porządkowych,

ˇ rodzaje i ilość środków technicznych oraz miejsce ich rozlokowania,

ˇ rodzaje, zakres i sposób zabezpieczenia ratowniczego imprezy, w uzgodnieniu z właściwym komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej oraz innymi służbami ratowniczymi,

ˇ sposób oznaczenia miejsc niebezpiecznych dla uczestników imprezy,

ˇ oznakowanie pojazdów uczestniczących i towarzyszących imprezie,

ˇ rodzaje zezwoleń umożliwiających poruszanie się osób lub pojazdów w miejscach wyłączonych z ruchu publicznego,

ˇ organizację łączności bezprzewodowej pomiędzy organizatorem imprezy a Policją w trakcie trwania imprezy,

ˇ sposób informowania społeczeństwa o ograniczeniach w ruchu drogowym spowodowanych imprezą - przed imprezą i w trakcie jej trwania,

7) zobowiązanie organizatora do przywrócenia do pierwotnego stanu pasa drogowego na trasie przejazdu, przejścia lub miejsca pobytu uczestników imprezy, a w przypadku uszkodzenia pasa drogowego lub urządzeń drogowych do ich bezzwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów tych napraw.
Ze względu na procedurę załatwiania sprawy wniosek należy złożyć co najmniej na 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy.

Taki sam wniosek, w takim samym terminie, należy złożyć również u Komendanta Wojewódzkiego Policji.
Podstawa prawna:

Art. 65 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. nr 98 z 1997 roku, poz. 602 z póź. zm.)
Opłaty:

Znaczek skarbowy na wniosek o wydanie zezwolenia: 5,00 zł

Każdy załącznik do wniosku: 0,50 zł

Ponadto za wydanie decyzji administracyjnej pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 76,00 zł.

Załączniki:

zgromadzenia_druk.doc  -> pobierz
Zgłoszenie zgromadzenia
  Rozmiar: 28KB
  Data dodania: wtorek, 9 grudnia 2003, godz. 14:23
  Typ MIME: application/msword
 
© 2003 Internet-Info