BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Informacje, ogłoszenia
Ilość odsłon: 137273

Uwłaszczenie użytkowników wieczystych
Z dnia: 12.01.2004r.
Wydane przez: Wydział Mienia Komunalnego i Spraw Mieszkaniowych
Treść dokumentu:
UWŁASZCZENIE UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH
gruntów będących własnością Gminy Miasto Elbląg

W związku z dużą liczbą osób zgłaszających się do Urzędu Miejskiego w Elblągu z wnioskami w sprawach uwłaszczenia gruntów będących w ich użytkowaniu wieczystym, wyjaśnia się, że nadanie na własność gruntów w trybie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 2001r. o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości, w brzmieniu nadanym w art. 15 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. nr 113 ze zm.) nie ma charakteru powszechnego.
Warunkiem do uwłaszczenia jest to, aby w obu podanych w art. 1 ust. 1 ustawy datach, tj. w dniu 26 maja 1990 r. i w dniu 24 października 2001 r. użytkownikiem wieczystym była ta sama osoba i nieruchomość była taka sama.
A zatem, jeżeli w okresie między tymi datami użytkownik wieczysty zbył część nieruchomości, albo zmarł, to jego następca prawny nie ma praw do nabycia nieruchomości na własność w trybie przepisów ww. ustawy.
Nieruchomość powinna być też identyczna w obu datach, to znaczy, aby była zabudowana na cele mieszkaniowe, albo była to nieruchomość rolna.
W konsekwencji, jeżeli użytkownik wieczysty zabudował nieruchomość po dniu 26 maja 1990 r., to nie ma podstaw do uwłaszczenia.
Prawo własności nieruchomości nabywają także osoby fizyczne będące następcami prawnymi osób, które były użytkownikami wieczystymi tej samej nieruchomości w obu wymienionych wyżej datach.
Działając zgodnie z trybem określonym w rozporządzeniu Ministra Skarbu Państwa z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu wydawania decyzji o nabyciu przez użytkowników lub współużytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub stanowiących nieruchomości rolne (Dz. U, Nr 205, poz. 1991) w Wydziale Mienia Komunalnego i Spraw Mieszkaniowych Urzędu Miejskiego w Elblągu przystąpiono do sporządzania „Wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Elbląg, znajdujących się w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych, zabudowanych na cele mieszkaniowe lub stanowiących nieruchomości rolne, których użytkownicy wieczyści nabywają z mocy prawa własność tych nieruchomości”.
Po sporządzeniu wykazu, zostanie on wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego na okres 30 dni. Po tym terminie osoby zainteresowane mogą zgłaszać zastrzeżenia.
W trakcie sporządzania „Wykazu” stwierdzono, że w wielu przypadkach w ewidencji gruntów, jako użytkownicy wieczyści nieruchomości wpisane są osoby, które od wielu lat nie żyją, a ich spadkobiercy nie dopełnili obowiązku powiadomienia organu prowadzącego ewidencję gruntów o zmianie użytkownika wieczystego.
W tej sytuacji prosi się następców prawnych użytkowników wieczystych o pilne zgłoszenie w Wydziale Geodezji Urzędu Miejskiego zmian w ewidencji gruntów i przedłożenia stosownych dokumentów. Bez ustalenia obecnego stanu prawnego nieruchomości, zgodnego z ewidencją gruntów i księgą wieczystą, nie będzie bowiem możliwe wydanie decyzji o nadaniu nieruchomości na własność.
Nabycie nieruchomości przez użytkowników wieczystych następuje obecnie z mocy prawa, a nie jak poprzednio na wniosek użytkownika wieczystego.
Wobec powyższego, prosi się o nieskładanie do Prezydenta Miasta wniosków indywidualnych w tych sprawach.
© 2003 Internet-Info