BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady
Ilość odsłon: 200157

Uchwała Nr VIII/146/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: zmieny uchwały w sprawie zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców oraz ustalenia umownej stawki oprocentowania.
Z dnia: 26 czerwca 2003 r.
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Treść dokumentu:
DRUK Nr 24 / VIII

Uchwała Nr VIII/146/2003 Rady Miejskiej w Elblągu

z dnia 26 czerwca 2003 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców oraz ustalenia umownej stawki oprocentowania.

Na podstawie art. 68 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-mościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271 i Nr 200, poz. 1682 i Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 1, poz.15 i Nr 80, poz. 717, 720 i 721)
uchwala się, co następuje:

§ 1.
W uchwale Nr XXIV/777/2001 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 13 września 2001 roku w sprawie zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców oraz ustalenia umownej stawki oprocentowania (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 101, poz. 1444) wprowadza się następujące zmiany:

1)W § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Bonifikaty, o których mowa w ust. 1 i 2, nie dotyczą części ceny sprzedaży lokalu w wysokości odpowiadającej kaucji podlegającej zwrotowi w związku z nabyciem lo-kalu przez najemcę.”;

2)dodaje się § 1a w brzmieniu:
„§ 1a. 1. Wyraża się zgodę na udzielanie przez Prezydenta Miasta Elbląg bonifikaty od ceny sprzedaży przynależnego do lokalu udziału w nieruchomości gruntowej – w wy-sokości 70 % ceny.

2. Bonifikata, o której mowa w ust. 1, nie dotyczy nieruchomości gruntowych zabudo-wanych domami jednorodzinnymi.

3. Bonifikata, o której mowa w ust. 1, przysługuje pod warunkiem zapłaty ceny jedno-razowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży.”;

3)w tytule uchwały skreśla się wyrazy: „oraz ustalenia umownej stawki oprocentowania” i uchyla się § 2.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
© 2003 Internet-Info