BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Podstawa prawna działania
Ilość odsłon: 33134

Statut Miasta Elbląg
Z dnia: 5 grudnia 2002 roku
Wydane przez: Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr II/11/2002 Rady Miejskiej w Elblągu
Treść dokumentu:
Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr II/11/2002 Rady Miejskiej w Elblągu
Z dnia 5 grudnia 2002 roku

ROZDZIAŁ I

Postanowienia Ogólne

§ 1.

Gmina - Miasto Elbląg jest Miastem działającym na prawach powiatu i stanowi lokalną wspólnotę samorządową tworzoną przez mieszkańców Miasta obejmującą obszar o powierzchni 79,83 km2.
Granice Miasta określone są na mapie stanowiącej załącznik Nr 1 do Statutu.

§ 2.

Przez użyte w niniejszym Statucie określenia:

„Miasto”-należy rozumieć-Gminę – Miasto Elbląg na prawach powiatu
„Rada” -„Radę Miejską w Elblągu
„Prezydent” -Prezydenta Miasta Elbląg
„Urząd” -Urząd Miejski w Elblągu

§ 3.

Siedzibą władz Miasta jest budynek Urzędu Miejskiego w Elblągu.

§ 4.

1. Miasto posiada osobowość prawną, a jego samodzielność podlega ochronie sądowej.
2. Miasto wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

§ 5.

1. Herbem Miasta jest wizerunek tarczy herbowej z dwoma równymi polami: górnym białym, dolnym - czerwonym oraz dwoma równoramiennymi krzyżami, po jednym w środku każdego pola. Na polu białym jest krzyż czerwony, a na czerwonym biały. Ponadto na czerwone pole (z wyłączeniem krzyża) nałożona jest złota siatka o kwadratowym polu i kącie nachylenia 45*. Krzyże herbu mają ramiona rozszerzające się po łuku lub w linii prostej. Wizerunek herbu zamieszczony jest w załączniku Nr 2 do Statutu.
2. Herb Miasta stanowi dobro Miasta i podlega ochronie.
3. Używanie nazwy Miasta Elbląg, wyrazu „Elbląg” oraz herbu Miasta w celach reklamowych wymaga zgody Prezydenta.
4. Flagą Miasta jest prostokątny biało-czerwony płat tkaniny z dwoma krzyżami osadzonymi jeden nad drugim bliżej drzewca.
Czerwony równoramienny krzyż znajduje się na polu białym, a biały na czerwonym. Pole czerwone jest szersze.
Wizerunek flagi zmieszczony jest w załączniku Nr 3 do Statutu.

§ 6.

1. Dla realizacji celów określonych w Statucie i ustawach szczególnych Miasto wykonuje:
1/ zadania własne,
2/ zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji i przeprowadzania wyborów powszechnych oraz referendów,
3/ zadania przejęte od administracji rządowej w drodze porozumienia,
4/ zadania miejskich służb, inspekcji i straży,
5) zadania z zakresu właściwości innego powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego
2. Zadania o których mowa w ust. 1 pkt. 2 i 3 są wykonywane po zapewnieniu środków finansowych przez administrację rządową.
3. Przekazanie Miastu w drodze ustaw nowych zadań własnych wymaga zapewnienia koniecznych środków finansowych na ich realizację w postaci zwiększenia dochodów własnych Miasta lub subwencji.
4. W celu wykonania zadań własnych Miasto może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym organizacjami pozarządowymi.
5. Tworzenie jednostek organizacyjnych, o których mowa w pkt. 4 następuje w drodze uchwały Rady.
6. Miasto oraz inne miejskie osoby prawne mogą prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej na zasadach określonych w ustawie o gospodarce komunalnej.

ROZDZIAŁ II

Radni

§ 7.

Radny reprezentuje wyborców i utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, przyjmuje zgłoszone postulaty i przedstawia je organom Miasta do rozpatrzenia. Przy wykonywaniu obowiązków radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

§ 8.

Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radny składa ślubowanie zgodnie z treścią określoną w ustawie o samorządzie gminnym.

§ 9.

Radny jest obowiązany brać udział w pracach Rady i jej Komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany.

§ 10.

1. Radnemu z tytułu wykonywania mandatu przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych.
2. Szczegółowe zasady przyznawania wysokości diet oraz zwrot kosztów podróży służbowych określa Rada w drodze uchwały.

ROZDZIAŁ III

Organy Miasta

§ 11.

Organami Miasta są:
1. Rada Miejska w Elblągu,
2. Prezydent Miasta Elbląg

Rada Miejska

§ 12.

1. Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym Miasta.
2. Kadencja Rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyboru.
3. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady Miejskiej określają ustalone przez Sejm RP przepisy ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
4. W skład Rady wchodzi 25 radnych.

§ 13.

1. Do właściwości Rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Miasta, o ile ustawy nie stanowią inaczej.
2. Do wyłącznej właściwości Rady należy:
1) stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym uchwalanie Statutu Miasta,
2) stanowienie o kierunkach działania Prezydenta, przyjmowanie sprawozdań z jego działalności oraz ustalanie wynagrodzenia tego organu,
3) powoływanie i odwoływanie na wniosek Prezydenta skarbnika Miasta, który jest głównym księgowym budżetu oraz sekretarza Miasta,
4) uchwalanie budżetu Miasta, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium z tego tytułu Prezydentowi,
5) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6) uchwalanie programów gospodarczych,
7) ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
8) decydowanie w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Miasta, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
a) określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad Prezydent może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady Miejskiej,
b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Prezydenta,
c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Prezydenta w roku budżetowym,
e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez Radę,
f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
g) określania zasad wnoszenia, nabywanie i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta,
h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych miejskich jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Prezydenta w roku budżetowym,
10) określanie wysokości sumy, do której Prezydent może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
11) postanawianie o zawarciu porozumień, na mocy których nastąpiłoby przyjęcie do wykonywania przez Miasto zadań z zakresu administracji rządowej i samorządowej
12) stanowienie w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
13) decydowanie w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
14) stanowienie w sprawach dotyczących: herbu Miasta, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
15) nadawanie honorowego obywatelstwa Miasta,
16) określanie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
17) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady.

§ 14.

1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.
2. Uchwałę w sprawie absolutorium Rada podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.
3. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący obrad bezzwłocznie.


§ 15.

1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i 3 Wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym przy obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.
2. Przewodniczący wyłącznie organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady.
3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, jego zadania wykonuje upoważniony Wiceprzewodniczący.
4. Odwołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady następuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady, w trybie określonym w ust. 1.
5. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.
6. Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust. 6, w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji przez Radę z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.


§ 16.

1. Rada obraduje na sesjach zwoływanych w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Na wniosek Prezydenta lub co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady, Przewodniczący jest obowiązany zwołać sesję w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

§ 17.

1. Rada działa zgodnie z przyjętym planem pracy.
2. W razie potrzeby, Rada może dokonywać zmian i uzupełnień w planie pracy.
3. Przewodniczący Rady współpracuje z Prezydentem przy realizacji Planu Pracy Rady.

§ 18.

1. Przewodniczący Rady przygotowuje i zwołuje sesje Rady.
2. O sesji zawiadamia się pisemnie wszystkich radnych co najmniej na 10 dni przed terminem sesji wskazując miejsce, dzień i godzinę sesji oraz proponowany porządek obrad.
3. Materiały na sesję, w szczególności projekty uchwał, doręcza się na 10 dni przed rozpoczęciem sesji, z tym że materiały na sesję, których przedmiotem jest uchwalenie budżetu Miasta oraz rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu, doręcza się radnym co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem sesji.
4. Przewodniczący Rady reprezentuje Radę na zewnątrz.


§ 19.

1. Rada rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji określone w ustawach, a także w przepisach wydanych na podstawie ustaw.
2. Rada w formie uchwał, wyraża opinie i zajmuje stanowisko w sprawach związanych z realizacją kompetencji stanowiących i kontrolnych.


§ 20.

1. Przed każdą sesją Przewodniczący Rady, po zasięgnięciu opinii Prezydenta, ustala listę gości zaproszonych na sesję.
2. Do udziału w sesjach Rady mogą zostać zaproszeni kierownicy służb, inspekcji i straży oraz innych jednostek organizacyjnych Miasta.
3. Prezydent jest obowiązany udzielić wszelkiej pomocy w przygotowaniu i obsłudze sesji Rady.

§ 21.

1. Sesje Rady są jawne, chyba że Rada postanowi inaczej.
2. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie sesji Rady podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
3. Porządek obrad sesji Rady powinien zostać wyczerpany w zasadzie na jednym posiedzeniu. Na wniosek Przewodniczącego Rady lub radnego, Rada może postanowić o przerwaniu obrad i ich kontynuowaniu w innym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
4. O przerwaniu obrad zgodnie z ust. 3, Rada może postanowić w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę dostarczenia dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody uniemożliwiające Radzie podejmowanie uchwał.
5. W protokole z obrad Rady odnotowuje się przerwanie obrad, o których mowa w ust. 3, imiona i nazwiska nieobecnych radnych oraz radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady przed ich zakończeniem.


§ 22.

1. Rada rozpoczyna obrady w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.
2. W przypadku gdy liczba radnych obecnych na sesji zmniejszy się poniżej połowy ustawowego składu Rady, Przewodniczący Rady nie przerywa obrad, niemożliwe jest jednak wówczas podejmowanie uchwał.
3. Przewodniczący Rady otwiera, prowadzi i zamyka sesje Rady.
4. Otwarcie sesji Rady następuje wraz z wypowiedzeniem przez Przewodniczącego Rady formuły:

„Otwieram obrady sesji Rady Miejskiej w Elblągu”.

5. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady:
1/ stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad,
2/ przedstawia projekt porządku obrad. Z wnioskiem o uzupełnienie lub zmianę projektu porządku obrad może wystąpić radny, Komisja lub Klub Radnych albo Prezydent,
3/ poddaje pod głosowanie porządek obrad oraz wnioski, o których mowa w pkt. 2. – ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Z 10.01.2003
6. Rada może uchwalić w trakcie obrad uzupełnienie lub zmianę ustalonego porządku obrad wyłącznie z ważnych powodów, na wniosek Przewodniczącego Rady, Komisji lub Prezydenta.
7. Rada może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.
8. Na wniosek Prezydenta Przewodniczący Rady jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji Rady projekt uchwały, jeżeli wpłynął on do Rady co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji Rady.
9. Porządek obrad każdej sesji powinien obejmować w szczególności:
1/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
2/ rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał,
3/ interpelacje i zapytania radnych,
4/ wnioski i oświadczenia radnych.


§ 23.

1. Interpelacje i zapytania radnych kieruje się odpowiednio do Prezydenta albo do Komisji Rady, za pośrednictwem Przewodniczącego Rady.
2. Interpelacje składa się w sprawach zasadniczych dla Miasta.
3. Radni mogą składać interpelacje na sesji lub w okresie między sesjami.
4. Odpowiedź na interpelację jest udzielana ustnie na sesji lub pisemnie, w ciągu 14 dni od daty jej złożenia.


§ 24.

1. Zapytania składa się w sprawach dotyczących bieżących problemów Miasta, w szczególności w celu uzyskania informacji o określonym stanie faktycznym.
2. Do odpowiedzi na zapytania radnych stosuje się przepisy § 23 ust. 3 i 4.


§ 25.

1. Przewodniczący Rady prowadzi obrady zgodnie z uchwalonym porządkiem obrad, otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów.
2. Radny nie może zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego Rady.
3. Przewodniczący Rady może zabierać głos w każdej chwili obrad.
4. Przewodniczący może udzielić głosu osobom zaproszonym na sesje Rady.


§ 26.

1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad.
2. Jeżeli treść lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego zakłóca porządek obrad bądź powagę sesji - Przewodniczący, po zwróceniu uwagi, może odebrać mu głos. Fakt ten odnotowuje się w protokole sesji.
3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do osób uczestniczących w sesji Rady.
4. Przewodniczący Rady, po uprzednim zwróceniu uwagi, może nakazać opuszczenie sali obrad Rady osobom, które swoim zachowaniem zakłócają porządek obrad lub naruszają powagę sesji.


§ 27.

1. Przewodniczący Rady udziela głosu w kolejności zgłoszeń.
2. Przewodniczący Rady udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków o charakterze formalnym, w szczególności dotyczących:
1/ sprawdzenia quorum,
2/ zmiany lub uzupełnienia porządku obrad,
3/ ograniczenia czasu wystąpień mówców,
4/ zakończenia wystąpień,
5/ zakończenia dyskusji i podjęcia uchwał,
6/ zarządzenia przerwy,
7/ odesłania projektu uchwały do Komisji,
8/ przeliczenia głosów,
9/ przestrzegania regulaminu obrad.


§ 28.

1. Przewodniczący zamyka dyskusję po wyczerpaniu listy mówców. W razie potrzeby, Przewodniczący może zarządzić przerwę w celu umożliwienia właściwej Komisji lub Prezydentowi, zajęcie stanowiska wobec zgłoszonych wniosków albo przygotowania poprawek w rozpatrywanym projekcie uchwały lub innym dokumencie.
2. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący rozpoczyna procedurę głosowania. Przed zarządzeniem głosowania można zabrać głos tylko w celu zgłoszenia i uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania.


§ 29.

1. Z inicjatywą podjęcia określonej uchwały mogą wystąpić:
1/ co najmniej 3 radnych,
2/ Przewodniczący Rady,
3/ Klub radnych,
4/ Komisje Rady,
5/ Prezydent.
2. Projekty uchwał powinny być zaopiniowane przez właściwe Komisje Rady.
3. Projekty uchwał zgłoszone przez podmioty wymienione w ust. 1 pkt. 1 - 4 wymagają zaopiniowania przez Prezydenta.
4. Przygotowane przez Prezydenta projekty uchwał Przewodniczący Rady przekazuje właściwym Komisjom celem zaopiniowania.
5. Projekty uchwał wnoszone w trybie § 22 ust. 6 mogą być uchwalone na tej samej sesji Rady Miejskiej z pominięciem trybu określonego w § 18 ust. 3 oraz § 29 ust. 2.

§ 30.

1. Projekt uchwały powinien zawierać:
1/ tytuł uchwały,
2/ podstawę prawną,
3/ przedmiot uchwały,
4/ wskazanie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały,
5/ określenie terminu wejścia w życie uchwały,
6/ określenie sposobu podania do wiadomości publicznej.
2. Do projektu uchwały dołącza się uzasadnienie zawierające w szczególności wskazanie potrzeby podjęcia uchwały oraz ewentualne skutki finansowe i źródła ich pokrycia.


§ 31.

1. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady.
2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, uchwały podpisuje Wiceprzewodniczący prowadzący sesje.


§ 32.

1. Podjętym uchwałom nadaje się kolejne numery, podając cyframi rzymskimi numer sesji, cyframi arabskimi numer uchwały oraz rok podjęcia uchwały. Uchwałę opatruje się datą posiedzenia, na którym została przyjęta.
2. Uchwały ewidencjonuje się w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami sesji Rady.
3. Prezydent obowiązany jest do przedłożenia wojewodzie uchwał Rady w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia. Uchwały w sprawie przepisów porządkowych Prezydent przekazuje w ciągu dwóch dni od ich ustanowienia.
4. Prezydent przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej na zasadach określonych w ust. 3:
1/ uchwałę budżetową,
2/ uchwałę w sprawie absolutorium dla Prezydenta,
3/ inne uchwały Rady i zarządzenia Prezydenta objęte zakresem działania izby.

§ 33.

1. Urząd Miejski w Elblągu gromadzi i udostępnia w swojej siedzibie zbiór aktów prawa miejscowego ustanowionych przez Radę.
2. Zasady i tryb ogłaszania aktów normatywnych organów Gminy-Miasta Elbląg określa obowiązująca ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.§ 34.

1. W głosowaniu jawnym radni głosują przez podniesienie ręki.
2. Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący Rady. Wszystkie głosy obliczają wyznaczeni przez Radę dwaj radni.
3. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący Rady.
4. Wyniki głosowania jawnego odnotowuje się w protokole sesji.


§ 35.

1. Jeżeli przepisy szczególne wprowadzają wymóg przeprowadzenia głosowania tajnego, radni głosują na kartach opatrzonych pieczęcią Rady.
2. Głosowanie tajne przeprowadza Komisja skrutacyjna wybrana przez Radę spośród radnych. Komisja skrutacyjna wybiera Przewodniczącego Komisji.
3. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.
4. Przewodniczący Komisji skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania tajnego niezwłocznie po ich ustaleniu.
5. Z głosowania tajnego komisja skrutacyjna sporządza protokół, który wraz z kartami do głosowania, stanowi załącznik do protokołu sesji.

§ 36.

1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przyjęty zostaje projekt, który uzyskał największą ilość głosów. Głosów nieważnych lub wstrzymujących się, nie dolicza się do żadnej z grup głosujących.
2. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przyjęty zostaje projekt, który uzyskał co najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów - to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się.
W razie parzystej liczby oddanych głosów, bezwzględną większość stanowi 50% ważnie oddanych głosów plus 1 ważnie oddany.
W razie nieparzystej liczby oddanych głosów, bezwzględną większość głosów stanowi pierwsza liczba całkowita przewyższająca połowę ważnie oddanych głosów.

§ 37.


1. Z przebiegu sesji Rady sporządza się protokół.
2. Protokół z sesji powinien w szczególności zawierać:
1/ określenie numeru, daty i miejsca odbywania sesji, godziny jej rozpoczęcia
i zakończenia, imiona i nazwiska Przewodniczącego Rady i osoby sporządzającej protokół,
2/ stwierdzenie prawomocności obrad,
3/ odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji,
4/ uchwalony porządek obrad,
5/ przebieg obrad, a w szczególności: treść lub streszczenie wystąpień, teksty zgłoszonych i uchwalonych wniosków, odnotowanie zgłoszenia pisemnych wystąpień,
6/ przebieg głosowania i jego wyniki,
7/ podpis Przewodniczącego Rady i osoby sporządzającej protokół.
3. Do protokołu dołącza się:
1/ listę obecności radnych,
2/ listę zaproszonych gości,
3/ tekst uchwał przyjętych przez Radę,
4/ protokoły głosowań tajnych,
5/ zgłoszone na piśmie wnioski nie wygłoszone przez radnych,
6/ usprawiedliwienia osób nieobecnych,
7/ oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego.
4. Protokół z sesji Rady wykłada się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.
5. Protokół z sesji Rady jest przyjmowany na następnej sesji. Poprawki i uzupełnienia do protokołu powinny być wnoszone przez radnych nie później niż do rozpoczęcia sesji Rady, na której następuje przyjęcie protokołu.

§ 38.

Obsługę Rady i jej Komisji zapewnia Biuro Rady Miejskiej.


§ 39.

1. Rada sprawuje funkcję kontrolną nad działalnością Prezydenta, miejskich jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych. W tym celu powołuje Komisję Rewizyjną.
2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą wybrani radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady
3. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu Miasta i występuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium Prezydentowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
4. Komisja Rewizyjna wykonuje również inne zadania w zakresie kontroli zlecone przez Radę.
5. Przepis ust. 4 nie narusza uprawnień kontrolnych innych Komisji powoływanych przez Radę.

§ 40.


1. Pracą Komisji Rewizyjnej kieruje jej Przewodniczący.
2. Rada wybiera Przewodniczącego oraz pozostałych członków Komisji Rewizyjnej w liczbie 5-7, w tym zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza Komisji.
3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie rocznego planu kontroli zatwierdzonego przez Radę.
4. Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie projekt planu, o którym mowa w ust. 3.
5. Za zgodą Rady, Komisja Rewizyjna może przeprowadzać kontrolę w zakresie i terminie nie przewidzianym w rocznym planie kontroli.


§ 41.

1. Komisja Rewizyjna rozpatruje i rozstrzyga sprawy na posiedzeniach zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego.
2. Sekretarz Komisji sporządza protokół z jej posiedzenia, który podlega przyjęciu na następnym posiedzeniu Komisji.
3. Komisja Rewizyjna może zapraszać na swoje posiedzenia kierowników miejskich jednostek organizacyjnych oraz inne osoby.
4. Komisja Rewizyjna, za zgodą Rady, może powołać rzeczoznawców, ekspertów i biegłych.


§ 42.

1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Prezydenta i miejskich jednostek organizacyjnych biorąc pod uwagę kryteria: zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.
2. W celu przeprowadzenia czynności kontrolnych, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyznacza, spośród członków Komisji, zespół kontrolny. Przewodniczący Komisji udziela członkom zespołu pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.
3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, zawiadamia na piśmie kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej o zakresie i terminie kontroli.
4. Członkowie zespołu kontrolnego, przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, są obowiązani okazać kierownikowi kontrolowanej jednostki upoważnienia, o których mowa w ust. 2.


§ 43.

1. Członek Komisji Rewizyjnej podlega wyłączeniu z udziału w kontroli, jeżeli przedmiot kontroli może dotyczyć praw i obowiązków jego albo jego małżonka, krewnych lub powinowatych.
2. Członek Komisji może również być wyłączony z udziału w kontroli, jeżeli zachodzą okoliczności mogące wywołać wątpliwości co do jego bezstronności.
3. O wyłączeniu członka Komisji z udziału w kontroli rozstrzyga Komisja Rewizyjna.

§ 44.

1. Kierownicy kontrolowanych jednostek organizacyjnych są obowiązani do zapewnienia warunków przeprowadzenia kontroli, w szczególności udostępnienia potrzebnych dokumentów oraz udzielania informacji i wyjaśnień.
2. Zespół kontrolny wykonuje czynności kontrolne w dniach i godzinach pracy kontrolowanej jednostki.
3. Wykonywanie czynności kontrolnych nie może naruszać porządku prac obowiązującego w kontrolowanej jednostce.


§ 45.

1. Zespół kontrolny, po zakończeniu czynności kontrolnych sporządza protokół kontroli, który podpisują członkowie zespołu oraz kierownik kontrolowanej jednostki, który może wnieść zastrzeżenia do protokołu. Zespół niezwłocznie przedstawia podpisany protokół Komisji Rewizyjnej.
2. Komisja Rewizyjna, na podstawie protokołu kontroli, sporządza i kieruje do kierownika kontrolowanej jednostki oraz Prezydenta, wystąpienie pokontrolne zawierające wnioski i zalecenia usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w określonym terminie.
3. Kierownik kontrolowanej jednostki, do której zostało skierowane wystąpienie pokontrolne, jest obowiązany zawiadomić Komisję Rewizyjną o sposobie realizacji wniosków i zaleceń w wyznaczonym terminie, z zastrzeżeniem ust. 4
4. Kierownik kontrolowanej jednostki, w terminie 7 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, może odwołać się do Rady. Rozstrzygnięcie Rady jest ostateczne.
5. Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie sprawozdanie z wyników kontroli wykonania budżetu Miasta oraz realizacji rocznego planu kontroli.
6. Sprawozdania z wyników kontroli zleconych przez Radę przedstawia się niezwłocznie po zakończeniu kontroli.


§ 46.

Członkowie Komisji Rewizyjnej są obowiązani do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, sanitarnych oraz dotyczących ochrony tajemnicy państwowej i służbowej, obowiązujących w kontrolowanej jednostce.
§ 47.

1. Rada ze swego grona powołuje Komisje stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając ich przedmiot działania oraz skład osobowy.
2. Komisje podlegają Radzie w zakresie swojej działalności, przedkładają jej swoje plany pracy i sprawozdania z działalności.
3. Przewodniczącego Komisji i Zastępcę Przewodniczącego Komisji wybiera Rada spośród członków Rady, a Sekretarza wybiera Komisja ze swego grona.
4. Przewodniczący Komisji kieruje pracą Komisji, a w przypadku jego nieobecności obowiązki wykonuje Wiceprzewodniczący.
5. Radny może być członkiem nie więcej niż dwóch komisji stałych, a przewodniczącym tylko w jednej.
6. Propozycje składu osobowego komisji oraz zmian w składzie przedstawia Przewodniczący Rady na wniosek zainteresowanych radnych, klubów radnych lub Komisji.


§ 48.


1. Do zadań Komisji stałych należy:
1/ przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał Rady,
2/ występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
3/ sprawowanie kontroli nad wykonywaniem uchwał Rady,
4/ opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych Komisji przez Radę, inne Komisje lub Prezydenta,
5/ przyjmowanie i analizowanie skarg i wniosków przekazanych Komisji przez Radę, inne Komisje lub Prezydenta.
2. Komisja stała działa zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez Radę. Rada może dokonać zmian w zatwierdzonym planie.
3. Komisja jest obowiązana przedstawić Radzie sprawozdanie ze swojej działalności co najmniej raz w roku oraz w każdym czasie - na żądanie Rady.


§ 49.

1. Komisja obraduje w obecności co najmniej połowy swojego składu.
2. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć radni nie będący jej członkami. Mogą oni zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu.
3. Przewodniczący Komisji może zaprosić na jej posiedzenie inne osoby, których obecność jest uzasadniona ze względu na przedmiot rozpatrywanej sprawy.

§ 50.

1. Przewodniczący Komisji kieruje jej pracami, a w szczególności:
1/ ustala terminy i porządek posiedzeń,
2/ zapewnia przygotowanie i dostarczenie członkom Komisji niezbędnych materiałów,
3/ zwołuje posiedzenia Komisji,
4/ kieruje obradami Komisji.
2. Przewodniczący Komisji jest obowiązany zwołać posiedzenie Komisji na wniosek co najmniej 1/3 członków Komisji lub Przewodniczącego Rady.


§ 51.

1. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej składu, w jawnym głosowaniu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.
2. Wnioski odrzucone przez Komisję umieszcza się, na żądanie wnioskodawcy, w stanowisku Komisji jako wnioski mniejszości, w szczególności w sprawach dotyczących projektów uchwał Rady.
3. Stanowisko Komisji przedstawia na sesji Rady Przewodniczący Komisji lub wyznaczony przez Komisję radny sprawozdawca.

§ 52.

1. Zakres działania oraz skład osobowy Komisji doraźnej określa Rada w uchwale o powołaniu Komisji.
2. Do Komisji doraźnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Komisji stałej, z uwzględnieniem ust. 1.

§ 53.

1. Radni mogą tworzyć Kluby Radnych.
2. Klub może utworzyć co najmniej trzech radnych.
3. Przynależność radnych do Klubów jest dobrowolna.


§ 54.


1. Utworzenie Klubu Radnych należy zgłosić Przewodniczącemu Rady w ciągu 7 dni od dnia zebrania założycielskiego.
2. Zgłoszenie utworzenia Klubu Radnych powinno zawierać:
1/ imię i nazwisko przewodniczącego Klubu,
2/ listę członków Klubu z określeniem funkcji wykonywanych w Klubie,
3/ nazwę Klubu - jeżeli Klub ją posiada.
3. Działalność Klubów radnych nie może być finansowana z budżetu Miasta.
4. Kluby Radnych działają zgodnie z uchwalonymi przez siebie regulaminami. Regulamin Klubu nie może być sprzeczny ze Statutem Miasta.
5. Przewodniczący Klubów Radnych są obowiązani przedłożyć Przewodniczącemu Rady regulaminy Klubów w terminie 7 dni od ich uchwalenia.
6. Przedstawiciele Klubów mogą przedstawiać stanowiska klubów we wszystkich sprawach będących przedmiotem obrad Rady.


ROZDZIAŁ IV

Organ Wykonawczy Miasta


§ 55.

1. Prezydent jest organem wykonawczym Miasta.
2. Kadencja Prezydenta rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji Rady i upływa z dniem upływu kadencji Rady.
3. Objęcie obowiązków Prezydenta następuje z chwilą złożenia ślubowania.
4. Po upływie kadencji Prezydenta pełni on swoją funkcję do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego Prezydenta.


§ 56.

1. Prezydent wykonuje uchwały Rady i zadania określone przepisami prawa.
2. Do zadań Prezydenta należy w szczególności:
1/ przygotowywanie projektów uchwał Rady,
2/ wykonywanie uchwał Rady,
3/ gospodarowanie mieniem komunalnym,
4/ wykonywanie budżetu,
5/ zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych.

3. W realizacji zadań własnych Prezydent podlega wyłącznie Radzie.
4. Prezydent wykonuje zadania przy pomocy Urzędu, kierowników miejskich służb, inspekcji i straży oraz miejskich jednostek organizacyjnych.

§ 57.

1. Prezydent kieruje bieżącymi sprawami Miasta oraz reprezentuje je na zewnątrz.
2. Prezydent w drodze zarządzenia określa liczbę swoich zastępców oraz ich powołuje i odwołuje .
3. Prezydent w drodze zarządzenia nadaje Regulamin Organizacyjny określający organizację i zasady funkcjonowania Urzędu.
4. Prezydent jest kierownikiem Urzędu, zwierzchnikiem służbowym pracowników Urzędu i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych oraz zwierzchnikiem miejskich służb inspekcji i straży
5. Prezydent wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do jego właściwości , chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
6. Prezydent może upoważnić swoich zastępców lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji, o których mowa w ust. 5.


§ 58.

1. W przypadku nie cierpiącym zwłoki Prezydent może wydać w formie zarządzenia przepisy porządkowe.
2. Treść przepisów porządkowych podlega natychmiastowemu podaniu do publicznej wiadomości.
3. Zarządzenie, o którym mowa w pkt. 1 podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady.
4. W razie nie przedstawienia do zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia zarządzenia rada określa termin utraty jego mocy obowiązującej.


§ 59.

1. Skarbnik Miasta jest głównym księgowym budżetu miasta.
2. Zadania Skarbnika jako głównego księgowego budżetu, określają odrębne przepisy.
3. Skarbnik kontrasygnuje dokumenty dotyczące czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań majątkowych Miasta.
4. Do kontrasygnaty czynności, o których mowa w ust. 3, Skarbnik może upoważnić inną osobę.
5. Skarbnik Miasta, który odmówił kontrasygnaty, ma jednak obowiązek jej dokonania na pisemne polecenie Prezydenta, przy równoczesnym powiadomieniu o tym Rady i Regionalnej Izby Obrachunkowej.§ 60.

Sekretarz Miasta realizuje zadania ustalone przez Prezydenta w regulaminie organizacyjnym Urzędu.


ROZDZIAŁ V


Zasady dostępu i korzystania przez obywateli
z dokumentów, Rady, Komisji i Prezydenta

§ 61.

1. Działalność Rady Miejskiej i Prezydenta Miasta jest jawna.
2. Jawność działania organów, o których mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady Miejskiej i posiedzenia jej Komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów z posiedzeń Rady i Komisji Rady Miejskiej.
3. Protokoły z posiedzeń Rady i Komisji Rady Miejskiej podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem.


§ 62.

Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji udostępnia się w Biurze Rady , a dokumenty z zakresu działania Prezydenta udostępnia się w merytorycznych komórkach organizacyjnych Urzędu prowadzących dokumentację - w dniach pracy Urzędu, w godzinach przyjmowania interesantów.


§ 63.

1. Z dokumentów wymienionych § 61 ust. 2 obywatele mogą sporządzać notatki, odpisy i wyciągi, fotografować je lub kopiować.
2. Realizacja uprawnień określonych w ust. 1, może się odbywać wyłącznie w Urzędzie Miejskim i w asyście pracownika Urzędu.

§ 64.

Obywatele mogą żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie notatek z dokumentów określonych w § 61 ust. 2, ich fotografii oraz odbitek kserograficznych.

§ 65.

1. Ograniczenia dostępu do informacji mogą wynikać tylko z postanowień ustawowych.
2. Uprawnienia określone w § 61 – 64 nie znajdują zastosowania:
1) w przypadku podjęcia przez Radę lub Komisję uchwały o wyłączeniu jawności, o ile przepisy szczególne tak stanowią,
2) do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej z zastrzeżeniem art. 73 k.p.a.


ROZDZIAŁ VI

Jednostki Organizacyjne Miasta

§ 66.

1. Jednostki organizacyjne Miasta tworzy się w celu wykonania zadań Miasta.
2. Miejskie jednostki organizacyjne tworzy, przekształca i likwiduje oraz wyposaża w majątek Rada.
3. Organizację i zasady funkcjonowania miejskich jednostek organizacyjnych określają statuty tych jednostek zatwierdzone uchwałą Rady.
4. Prezydent prowadzi i aktualizuje wykaz miejskich jednostek organizacyjnych. Wykaz udostępnia się do publicznego wglądu w Urzędzie.


§ 67.

1. Miejskie służby, inspekcje i straże tworzą:
1/ Komenda Policji w Elblągu,
2/ Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu,
3/ Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu,
4/ Inspektorat Weterynaryjny w Elblągu,
5/ Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Elblągu.

2. Uprawnienia Prezydenta i Rady wobec służb, inspekcji i straży wyszczególnionych w ust. 1 określają ustawy.ROZDZIAŁ VII

Gospodarka Finansowa Miasta


§ 68.

1. Miasto prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu Miasta.
2. Budżet miasta jest planem finansowym obejmującym dochody i przychody oraz wydatki i rozchody Miasta.
3. Budżet Miasta jest uchwalany przez Radę na rok kalendarzowy zwany dalej „rokiem budżetowym”.

§ 69.

1. Opracowanie i przedstawienie do uchwalenia projektu budżetu Miasta, a także inicjatywa w sprawie zmian tego budżetu, należą do wyłącznej kompetencji Prezydenta.
2. Prezydent przygotowuje i przedstawia Radzie, nie późnej niż do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy, projekt budżetu, uwzględniając zasady prawa budżetowego.
3. Bez zgody Prezydenta, Rada nie może wprowadzić w projekcie budżetu Miasta zmian powodujących zwiększenie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach lub zwiększenia planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia źródeł tych dochodów.


§ 70.

1. Rada określa tryb prac nad projektem uchwały budżetowej, ustalając w szczególności:
1/ obowiązki miejskich jednostek organizacyjnych oraz miejskich służb, inspekcji i straży w toku prac nad projektem budżetu Miasta,
2/ wymaganą przez Radę szczegółowość projektu, z zastrzeżeniem, że szczegółowość ta nie może być mniejsza niż określona w odrębnych przepisach,
3/ wymagane materiały informacyjne, które Prezydent powinien przedstawić Radzie wraz z projektem uchwały budżetowej,
4/ terminy obowiązujące w toku prac nad projektem budżetu miasta.


§ 71.

1. Uchwała budżetowa Miasta powinna być uchwalona przed rozpoczęciem roku budżetowego.
2. W przypadku nieuchwalenia budżetu w terminie wymienionym w ust. 1, do czasu uchwalenia budżetu przez Radę, nie później niż do dnia 31 marca roku budżetowego, podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu przedłożony Radzie.
3. W przypadku nieuchwalenia budżetu w terminie, o którym mowa w ust. 2, Regionalna Izba Obrachunkowa ustala budżet Miasta najpóźniej do dnia 30 kwietnia roku budżetowego. Do dnia ustalenia budżetu przez Regionalną Izbę Obrachunkową podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu, o którym mowa w ust. 2.
4. W przypadku, gdy dochody i wydatki państwa określa ustawa o prowizorium budżetowym, Rada może uchwalić prowizorium budżetowe Miasta na okres objęty prowizorium budżetowym państwa.
5. Uchwałę budżetową Miasta lub uchwałę, o której mowa w ust. 4 Prezydent przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej w ciągu 7 dni od dnia jej podjęcia.

§ 72.

1. Za prawidłowe wykonanie budżetu odpowiada Prezydent.
2. Prezydentowi przysługuje wyłączne prawo:
1/ zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę,
2/ emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę,
3/ dokonywania wydatków budżetowych ,
4/ zgłaszania propozycji zmian w budżecie Miasta,
5/ dysponowania rezerwą budżetu Miasta,
6/ blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.
3. Gospodarka środkami finansowymi znajdującymi się w dyspozycji Miasta jest jawna.

ROZDZIAŁ VIII

Mienie Komunalne

§ 73.

1. Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do Miasta oraz mienie innych miejskich osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.
2. Miasto nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania miejskich osób prawnych, a te nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania Miasta.


§ 74.

1. Oświadczenia woli w imieniu Miasta w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo Prezydent, działający na podstawie jego upoważnienia zastępca Prezydenta samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez Prezydenta osobą.
2. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań majątkowych, dla jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika Miasta lub osoby przez niego upoważnionej.


§ 75.

1. Zarząd mieniem Miasta i jego ochrona powinny być wykonywane ze szczególną starannością.
2. Za właściwe gospodarowanie mieniem Miasta odpowiedzialny jest Prezydent oraz kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych.


ROZDZIAŁ IX

Postanowienia Końcowe

§ 76.

Statut Miasta podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa.

§ 77.

Zmian Statutu dokonuje Rada w trybie właściwym dla jego uchwalenia.


§ 78.

W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz przepisy szczególne.

SPIS TREŚCI:1.

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne
- 1
2.

ROZDZIAŁ II Radni
- 3
3.

ROZDZIAŁ III
Organy Miasta - 4
4.

ROZDZIAŁ IV
Organ Wykonawczy Miasta - 18
5.

ROZDZIAŁ V
Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów, Rady, Komisji i Prezydenta - 20
6.

ROZDZIAŁ VI
Jednostki Organizacyjne Miasta - 21
7.

ROZDZIAŁ VII
Gospodarka Finansowa Miasta - 22
8.

ROZDZIAŁ VIII
Mienie Komunalne - 23
11.

ROZDZIAŁ IX Postanowienia końcowe - 24


UCHWAŁA NR II/11/2002
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
z dnia 5 grudnia 2002 rokuw sprawie przyjęcia Statutu Miasta Elbląg.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271) i art. 12 pkt. 1 w związku z art. 92 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1592, , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271) Rada Miejska w Elblągu uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Statut Miasta Elbląg, stanowiący załącznik do Uchwały.


§ 2.

Traci moc Uchwały Rady Miejskiej w Elblągu:

1) Nr IV/38/98 z dnia 30 grudnia1998 roku w sprawie Statutu Miasta Elbląga (Dziennik Urzędowy Województwa Elbląskiego z 1998r. Nr 31, poz. 223).

2) Nr VIII/250/99 z dnia 24 czerwca 1999 roku w sprawie zmiany Statutu Miasta Elbląga (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 44,poz. 850).

3) Nr XIII/471/2000 z dnia 24 lutego 2000 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miasta Elbląga (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 21, poz. 333).

4) Nr XXIV/787/2001 z dnia 13 września 2001 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miasta Elbląga (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 118, poz. 1636).
§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

Andrzej Kempiński
OPUBLIKOWANO W DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NR 18, POZ. 298 Z DNIA 14 LUTEGO 2003 ROKU.

Załączniki:

Statut_Elblag.pdf  -> pobierz
Statut Miasta Elbląg
  Rozmiar: 369KB
  Data dodania: poniedziałek, 30 czerwca 2003, godz. 14:16
  Typ MIME: application/pdf
 
© 2003 Internet-Info