BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady
Ilość odsłon: 200134

Uchwała Nr IX/190/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: odwołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Z dnia: 4.09.2003 r
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Treść dokumentu:
Uchwała Nr IX/190/2003 Rady Miejskiej w Elblągu

z dnia 04 września 2003r.

w sprawie odwołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717/, art. 70 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy / t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, Nr 106, poz. 668, Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405, Nr 154, poz. 1805, z 2002r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679/ w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1986r. – Prawo o aktach stanu cywilnego /Dz.U. Nr 36, poz. 180, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 29, poz. 154, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1998 r. Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2001 r. Nr 43, poz. 476, Nr 110, poz. 1189, z 2003r. Nr 130, poz. 1188, Nr 130, poz. 1189/ uchwala się, co następuje:

§ 1
Odwołuje się Panią Barbarę Dobrowolską ze stanowiska Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego z dniem 04 września 2003 roku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
© 2003 Internet-Info