BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady
Ilość odsłon: 200099

Uchwała Nr IX/186/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: zasad usytuowania na terenie miasta Elbląga miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów
Z dnia: 4 września 2003 r
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
Treść dokumentu:
DRUK NR 14 / IX

UCHWAŁA NR IX / 186 / 2003 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
z dnia 4 września 2003

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Elbląga miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów


Na podstawie art. 12 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
( tekst pierwotny: Dz. U. z 1982 r. Nr 35 poz.230 )
(tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz.1231; zmiany: Dz.U. Nr 167, poz. 1372 z 2003 r. Nr 80, poz. 719))


uchwala się co następuje :


§ 1.

W uchwale nr XXVIII/955/2002 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 11 kwietnia 2002r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Elbląga miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów skreśla się § 3 .


§ 2.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko ? Mazurskiego.


WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Janusz Nowak
© 2003 Internet-Info