BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady
Ilość odsłon: 200146

Uchwała Nr IX/171/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: Zmieny uchwały w sprawie budżetu miasta Elbląga na 2003 r.
Z dnia: 4 września 2003 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu, w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
Treść dokumentu:
Druk Nr 3A/IX

Uchwała Nr IX/171/2003 Rady Miejskiej w Elblągu

z dnia 4 września 2003

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląga na 2003 r.
Na podstawie:
art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717),
art. 109, 119, 124, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391 i Nr 65, poz. 594),
art. 3, 4, 8 i 9 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 - 2003 (Dz. U. z 1998r. Nr 150, poz.. 983, Nr 162, poz. 1119, z 2000r. Nr 95, poz. 1041, z 2001r. Nr 39, poz. 459, Nr 55, poz. 574, Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1826), u c h w a l a s i ę co następuje:

§ 1
W uchwale Nr IV/55/2003 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie budżetu miasta Elbląga na 2003 r. wprowadza się następujące zmiany:

w § 1
a)w ust.1 - Dochody budżetu na 2003 r. kwotę "265.050.634zł" zastępuje się kwotą "265.510.497zł"
b)w ust. 2 - Dochody gminy na 2003 r. kwotę "193.749.306zł" zastępuje się kwotą "194.195.256zł"
c)w ust. 2 pkt 5 ppkt a - Dz. Opieka społeczna kwotę „956.224zł" zastępuje się kwotą "1.390.274zł"
d)w ust. 2 pkt 5 ppkt b - Dz. Edukacyjna opieka wychowawcza kwotę „1.531.902zł" zastępuje się kwotą "1.534.302zł"
e)w ust. 2 pkt 5 ppkt c - Dz. Oświata i wychowanie kwotę „240.168zł" zastępuje się kwotą "244.668zł"
f)w ust. 2 pkt 11 ppkt d - Dz. Administracja publiczna kwotę "141.456zł" zastępuje się kwotą "146.456zł"
g)w ust. 3 - Dochody miasta na prawach powiatu na 2003 r. kwotę „71.301.328zł” zastępuje się kwotą „71.315.241zł”
h)w ust. 3 pkt 6 ppkt b – środki z PFRON kwotę „60.915zł” zastępuje się kwotą „74.828zł”

w § 2
a)w ust.1 - Wydatki budżetu na 2003 r. kwotę "277.904.578zł" zastępuje się kwotą "278.364.441zł"
b)w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę "42.358.126zł" zastępuje się kwotą "42.269.896zł"
c)w ust. 2 pkt 2 ppkt a - Wydatki inwestycyjne na rok budżetowy 2003 kwotę "37.732.766zł" zastępuje się kwotą " 37.438.536zł" – jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały
d)w ust. 3 - Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne kwotę "166.079.708zł” zastępuje się kwotą "164.719.162zł”

§ 2
W budżecie miasta Elbląga na 2003 r. dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3
W budżecie miasta Elbląga na 2003 r. dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4
Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5
Dokonuje się zmian w planie finansowym dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placowek oświatowo – wychowawczych - jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6
Dokonuje się zmiany w planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych i środków specjalnych - jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7
Dokonuje się zmiany w planie finansowym dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych kalkulowanych według stawki jednostkowej - jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8
Prognozuje się łączną kwotę długu miasta Elbląga - jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu, w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
© 2003 Internet-Info