BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Załatwianie spraw
Ilość odsłon: 233093

Rozpatrywanie wniosków o leczenie odwykowe oraz udzielanie porad uzależnionym i ich rodzinom
Referat Zdrowia Urzędu Miejskiego w Elblągu

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zespół d/s Lecznictwa Odwykowego

Budynek przy ul. Kos. Gdyńskich 42
Tel. 239-30-27 Fax. 239-31-75
PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz.U. Nr 35, poz. 230 z póź. zm.)

FORMA ZAŁATWIENIA:

Prowadzenie rozmów profilaktycznych
Wzywanie osób uzależnionych na posiedzenia
Zespołu ds. Lecznictwa Odwykowego

Informowanie współuzależnionych o możliwościach
podejmowania działań w zakresie leczenia odwykowego

CZYNNOŚCI DO WYKONANIA PRZEZ WYDZIAŁ/REFERAT:

Rejestrowanie wniosków o przymusowe leczenie przeciwalkoholowe
Wysyłanie wezwań do osób uzależnionych na posiedzenia Zespołu d/s Lecznictwa Odwykowego

Rozpatrywanie wniosków i określanie przez Zespół sposobu i form leczenia

Kontrola osoby uzależnionej w zakresie wywiązywania się z ustaleń Zespołu

Zlecenie wykonania opinii sądowo - psychiatrycznych lekarzom biegłym sądowym

Kierowanie spraw do Sądu Rejonowego o przymusowe leczenie w przypadku 2-krotnego niestawiennictwa bądź nie wywiązywania się osoby uzależnionej z zaleceń Zespołu ds. Lecznictwa Odwykowego


Osoby wzywane na posiedzenie Zespołu ds. Lecznictwa Odwykowego winny okazać dokument tożsamości oraz dowód wezwania
rodzina osoby uzależnionej /żona, pełnoletnie dzieci/ winny okazać dowód osobisty celem udokumentowania powiązań rodzinnych oraz wspólnego miejsca zamieszkania

Przepisy nie określają terminu załatwienia sprawy
© 2003 Internet-Info