BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady
Ilość odsłon: 200114

Uchwała NR XI/240/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: Dodatkowego oznaczenia taksówek osobowych w Elblągu
Z dnia: 27.12.2003 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
Treść dokumentu:
Uchwała NR XI/240/2003 Rady Miejskiej w Elblągu

z dnia 27.12.2003 r.

w sprawie dodatkowego oznaczenia taksówek osobowych w Elblągu

Na podstawie § 24 ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 31.12.2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003 r. Nr 32 poz. 262) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się dodatkowe oznaczenia taksówek osobowych zarejestrowanych na terenie Miasta Elbląg wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dodatkowe oznaczenie taksówek osobowych umieszcza się na obu tylnych bocznych szybach pojazdu – taksówki.
3. Dodatkowe oznaczenie taksówek osobowych obejmuje numer identyfikacyjny taksówki.

§ 2

1. Numery stanowiące część składową oznaczenia dodatkowego nadaje Prezydent Miasta Elbląga a pisemny wniosek zainteresowanego, po uprzednim uzyskaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
2. Ewidencję numerów bocznych taksówek osobowych prowadzi Referat Komunikacji Urzędu Miejskiego w Elblągu.
3. Numery taksówek nadawane będą wnioskodawcom w kolejności pierwszych wolnych numerów.

§ 3

1. Dotychczas nadane numery taksówkom osobowym zostaną utrzymane.
2. Nowe zasady oznakowania taksówek winny być wprowadzone z inicjatywy przewoźnika lub przy zmianie pojazdu, nie później jednak niż do dnia 31.12.2005 roku.

§4

Traci moc Uchwała Nr XVI/272/96 Rady Miejskiej z dnia 14 marca 1996 roku w sprawie dodatkowego oznaczania taksówek osobowych i bagażowych w Elblągu w kwestii dotyczącej taksówek osobowych.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląga.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.


Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
Janusz Nowak

Załączniki:

wzor_taxi1.jpg  -> pobierz
  Rozmiar: 300KB
  Data dodania: piątek, 5 grudnia 2003, godz. 15:53
  Typ MIME: image/pjpeg
 
wzor_taxi2.jpg  -> pobierz
  Rozmiar: 222KB
  Data dodania: piątek, 5 grudnia 2003, godz. 15:53
  Typ MIME: image/pjpeg
 
© 2003 Internet-Info