BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Załatwianie spraw
Ilość odsłon: 233057

Uzyskanie zgody na przejazdy pojazdów nienormatywnych.
Procedura dotyczy uzyskania zgody zarządcy drogi na przejazd pojazdów nienormatywnych po drogach publicznych.
Pojazdem nienormatywnym jest pojazd z ładunkiem lub bez ładunku, o wymiarach, masie całkowitej lub naciskach osi większych od dopuszczalnych.
Dokładne przepisy opisujące graniczne parametry pojazdów określa rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 kwietnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 44, poz.432)
Wymagane dokumenty:
Wniosek ,zawierający: nazwę (imię i nazwisko) i adres (nr telefonu) przedsiębiorcy oraz osoby wykonującej transport w jego imieniu, numer NIP termin oraz dokładny adres miejsca rozpoczęcia i zakończenia przejazdu, rodzaj ładunku i jego masę całkowitą, markę, typ, numer rejestracyjny, masę własną, dopuszczalną ładowność, liczbę osi pojazdu oraz liczbę kół na każdej osi; w przypadku zespołu pojazdów dane te podaje się odrębnie dla pojazdu silnikowego i przyczepy, w tym naczepy, wymiary i masę całkowitą pojazdu pojedynczego lub zespołu pojazdów z ładunkiem i bez oraz jego masę całkowitą wraz z ładunkiem, rozstaw osi oraz naciski każdej osi pojazdu wraz z ładunkiem, schemat ułożenia ładunku na pojeździe, rodzaj przejazdu ( jednorazowy, wielokrotny, bez limitowanej liczby przejazdów), ilość planowanych przejazdów, informacja czy przejazd będzie odbywał się w kolumnie.

Miejsce złożenia dokumentów:
Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu,
ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg, tel. (055) 239-31-54,

Opłaty:
Wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł, a każdy załącznik w wysokości 50 gr.

Ponadto pobierane są opłaty zgodnie z § 4 i § 6 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2002r. w sprawie opłat drogowych (Dz. U. Nr 51, poz.607).

W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika strony, pobierana jest opłata w wysokości 15 zł za pełnomocnictwo.

Termin i sposób załatwienia:
W celu uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych należy złożyć w/w wniosek co najmniej 14 dni przed planowanym rozpoczęciem przejazdu

Podstawa prawna:
art. 64 ust. 1, 3 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 98, poz. 602 z późniejszymi zmianami), § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1763).

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Elbląga.

Odwołanie podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł oraz 50 gr za każdy załącznik.

Informacje dodatkowe:
Zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych może być wydane tylko w przypadku przewożenia ładunków, które ze względu na swój charakter nie mogą być podzielone i przewożone innymi środkami transportu. W przypadku gdy stronę reprezentuje osoba upoważniona, do wniosku należy załączyć pełnomocnictwo.

Kontrolą przestrzegania przepisów w zakresie transportu drogowego (oprócz POLICJI) zajmuje się Inspekcja Transportu Drogowego. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego znajduje się w Olsztynie, tel. (0 89) 523-23-39.
© 2003 Internet-Info