BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady
Ilość odsłon: 200147

Uchwała Nr IX/170/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: Zmieny uchwały w sprawie budżetu miasta Elbląga na 2003 r.
Z dnia: 4 września 2003 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu, w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
Treść dokumentu:
Druk nr 3/IX

Uchwała Nr IX/170/2003 Rady Miejskiej w Elblągu

z dnia 4 września 2003 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląga na 2003 r.

Na podstawie:
art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806),
art. 109, 119, 124, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391 i Nr 65, poz. 594),
art. 3, 4, 8 i 9 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 - 2003 (Dz. U. z 1998r. Nr 150, poz.. 983, Nr 162, poz. 1119, z 2000r. Nr 95, poz. 1041, z 2001r. Nr 39, poz. 459, Nr 55, poz. 574, Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1826), u c h w a l a s i ę co następuje:

§ 1

W uchwale Nr IV/55/2003 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie budżetu miasta Elbląga na 2003 r.
wprowadza się następujące zmiany:

w § 1
a)w ust.1 - Dochody budżetu na 2003 r. kwotę „262.530.287zł" zastępuje się kwotą "265.050.634zł"
b)w ust. 2 - Dochody gminy na 2003 r. kwotę "192.188.206zł" zastępuje się kwotą "193.749.306zł"
c)w ust. 2 pkt 2 dodaje się ppkt e w brzmieniu – „Restrukturyzacyjnej w kwocie 200.000zł"
d)w ust. 2 pkt 5 ppkt a - Dz. Opieka społeczna kwotę „1.018.064zł" zastępuje się kwotą "956.224zł"
e)w ust. 2 pkt 5 ppkt b - Dz. Edukacyjna opieka wychowawcza kwotę „1.531.001zł" zastępuje się kwotą "1.531.902zł"
f)w ust. 2 pkt 5 ppkt c - Dz. Oświata i wychowanie kwotę „204.631zł" zastępuje się kwotą "240.168zł"
g)w ust. 2 pkt 6 ppkt b - Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 203) kwotę „6.177.443zł" zastępuje się kwotą "7.351.579zł"
h)w ust. 2 pkt 6 dodaje się ppkt f w brzmieniu - "Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 202) w kwocie 20.000zł."
i)w ust. 2 pkt 10 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kwotę „1.000.000zł" zastępuje się kwotą "1.150.000zł"
j)w ust. 2 pkt 11 ppkt b - Dz. Gospodarka mieszkaniowa kwotę „14.285.000zł" zastępuje się kwotą "14.555.000zł"
k)w ust. 2 pkt 11 ppkt d - Dz. Administracja publiczna kwotę „113.456zł" zastępuje się kwotą "141.456zł"
l)w ust. 2 pkt 11 ppkt f - Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę „208.478zł" zastępuje się kwotą "73.635zł"
m)w ust. 2 pkt 11 ppkt g - Dz. Kultura fizyczna i sport kwotę „916.603zł" zastępuje się kwotą "1.023.812zł"
n)w ust. 2 pkt 11 ppkt h - Z tytułu kar pieniężnych i grzywien kwotę „945.062zł" zastępuje się kwotą "717.062zł"
o)w ust. 3 - Dochody miasta na prawach powiatu na 2003 r. kwotę „70.342.081zł” zastępuje się kwotą „71.301.328zł”
p)w ust. 3 pkt 3 ppkt b - Część oświatowa subwencji ogólnej kwotę „35.961.700zł” zastępuje się kwotą „36.084.794zł”
q)w ust. 3 pkt 4 ppkt a – Dz. Opieka społeczna kwotę „813.834zł” zastępuje się kwotą „815.458zł”
r)w ust. 3 pkt 4 ppkt b – Dz. Edukacyjna opieka wychowawcza kwotę „205.181zł” zastępuje się kwotą „217.967zł”
s)w ust. 3 pkt 4 ppkt c - Dz. Oświata i wychowanie kwotę „237.884zł” zastępuje się kwotą „311.122zł”
t)w ust. 3 pkt 5 ppkt b - Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 213) kwotę „9.331.462zł” zastępuje się kwotą „10.036.720zł”
u)w ust. 3 pkt 6 ppkt b – środki z PFRON kwotę „17.668zł” zastępuje się kwotą „60.915zł”

w § 2
a)w ust.1 - Wydatki budżetu na 2003 r. kwotę "275.384.231zł" zastępuje się kwotą "277.904.578zł"
b)w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę "42.844.323zł" zastępuje się kwotą "42.358.126zł"
c)w ust. 2 pkt 2 ppkt a - Wydatki inwestycyjne na rok budżetowy 2003 kwotę "38.078.482zł" zastępuje się kwotą "37.732.766zł" – jak w załączniku nr 14 do niniejszej uchwały
d)w ust. 3 - Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne kwotę "166.814.240zł” zastępuje się kwotą "166.079.708zł”

§ 2
W budżecie miasta Elbląga na 2003 r. dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3
W budżecie miasta Elbląga na 2003 r. dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4
Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją:
a)zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały
b)zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały
c)własnych zadań bieżących gmin - jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały
d)bieżących zadań własnych powiatu - jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały

§ 5
Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6
Dokonuje się zmiany w planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych i środków specjalnych - jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7
Dokonuje się zmiany w planie finansowym dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych kalkulowanych według stawki jednostkowej - jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8
Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla samorządowych instytucji kultury - jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9
Dokonuje się zmian w planie finansowym dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych - jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 10
Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków funduszy celowych:
1.Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - jak w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały,
2.Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - jak w załączniku nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 11
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu, w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
© 2003 Internet-Info