BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady
Ilość odsłon: 200124

Uchwała Nr VIII/153/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego nr 1 położonego w Elblągu przy ulMalborskiej 53a, wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu
Z dnia: 26 czerwca 2003r
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Treść dokumentu:
DRUK Nr 27/VIII

U C H W A Ł A NR VIII/153/2003 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU
z dnia 26 czerwca 2003r.

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego nr 1 położonego w Elblągu przy ul. Malborskiej 53a, wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 litera “a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806/ oraz art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.z 2000r. Nr 46, poz.543, z 2001r. Nr 129, poz.1447 i Nr 154, poz.1800 oraz z 2002r. Nr 25, poz.253, Nr 74,poz.676, Nr 113, poz.984, Nr 126, poz.1070, Nr 130,poz. 1112, Nr 153, poz.1271 i Nr 200, poz. 1682 i 240, poz.2058 oraz z 2003r. Nr 1, poz.15, Nr 80, poz.717,720,721/

uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wyrażą się zgodę na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego lokalu użytkowego nr 1 o powierzchni 53,61 m2 usytuowanego w budynku położonym w Elblągu przy ul. Malborskiej 53a wraz ze sprzedażą 0,161 części gruntu.
Przedmiotowa działka o powierzchni 0,0923 ha oznaczona jest w ewidencji gruntów jako działka nr 95/6, na arkuszu mapy 5 w obrębie 21, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Elblągu Wydziale Ksiąg Wieczystych księga wieczysta KW nr 58423.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Elblągu
Andrzej Kempiński
© 2003 Internet-Info