BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady
Ilość odsłon: 200144

Uchwała Nr IX/172/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: zaciągnięcia kredytu.
Z dnia: 4 września 2003 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego.
Treść dokumentu:
Druk Nr 4/IX

Uchwała Nr IX/172/2003 Rady Miejskiej w Elblągu

z dnia 4 września 2003 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu.

Na podstawie:
art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806),
art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391 i Nr 65, poz.594) u c h w a l a s i ę, co następuje:

§ 1
RADA MIEJSKA W ELBLĄGU postanawia zaciągnąć kredyt w wysokości 2.500.000zł. (słownie złotych: dwa miliony pięćset tysięcy) na następujące przedsięwzięcia inwestycyjne:

1.zakup specjalistycznego oprogramowania systemowego - 500.000zł.,

2.budynek mieszkalny nr 8 zadanie 7 przy ul. Żyrardowskiej - 1.000.000zł.,

3.lodowisko sztucznie mrożone przy ul. Karowej - 1.000.000zł.

§ 2
Spłata zobowiązań, tj. rat kapitałowych, nastąpi:

28 maja 2005 - 750.000zł.
31 października 2005 - 500.000zł.
28 kwietnia 2006 - 750.000zł.
30 czerwca 2006 - 500.000zł.

§ 3
Źródłem spłaty kredytu będą dochody własne Gminy - Miasta Elbląga.

2

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląga.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego.
© 2003 Internet-Info