BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Struktura organizacyjna
Ilość odsłon: 170962

Referat Ochrony Środowiska Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Jolanta Warzecha
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg
Telefon +48 (0..55) 239 31 00, +48 (0..55) 239 31 01
Lokalizacja Budynek główny "A", Parter pokoje 100 - 101
Fax +48 (0..55) 239 33 30
Adres e-mail wos@elblag.com.pl
Zakres obowiązków:
I. Zadania własne:

1. Udział w opracowywaniu prognoz i planów rozwoju Miasta w części dotyczącej ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

2. Uzgadnianie planów i projektów zagospodarowania przestrzennego pod kątem konfliktów z zasobami przyrodniczymi – uzgadnianie ocen oddziaływania inwestycji i zakładów na środowisko.

3. Kontrola przestrzegania przepisów ochrony środowiska.

4. Prowadzenie edukacji ekologicznej.

5. Sporządzanie raportów z wykonania programów ochrony środowiska.

6. Prowadzenie ogólnie dostępnego rejestru informacji i dokumentów z zakresu ochrony środowiska.

7. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie na warunkach określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska.

8. Współdziałanie z :

1) Inspektoratem Ochrony Środowiska zgodnie z ustawą o Inspekcji Ochrony Środowiska,

2) z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin zgodnie z ustawą o ochronie roślin uprawnych,

3) współdziałanie z Inspekcją Sanitarną zgodnie z ustawą o inspekcji sanitarnej.

9. Współdziałanie w zakresie likwidacji skutków poważnych awarii.

10. Administrowanie Gminnym i Powiatowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

11. Udział w pracach Miejskiego Komitetu Przeciwpowodziowego.

12. Ochrona zieleni.

13. Zagospodarowanie lasów i nadzór nad gospodarką leśną.

14. Ochrona zwierząt łownych.

15. Prowadzenie racjonalnej gospodarki rybackiej.

16. Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb i wydawanie kart wędkarskich.

17. Zapewnienie warunków niezbędnych do ochrony środowiska przed odpadami komunalnymi i przemysłowymi.

18. Zatwierdzanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

19. Ochrona przed hałasem i wibracjami.

20. Współdziałanie w zakresie oceny stanu akustycznego środowiska.

21. Wydawanie pozwoleń na emitowanie pól elektromagnetycznych do środowiska.

22. Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz innych decyzji z zakresu ochrony powietrza.

23. Prowadzenie rejestru danych o rodzaju ilości substancji zanieczyszczających dopuszczonych do powietrza wymienionych w wydanych pozwoleniach.

24. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony powierzchni ziemi.

25. Nadzór nad prowadzeniem badań jakości gleby i ziemi.

26. Sprawowanie funkcji organu administracji geologicznej .

27. Opiniowanie projektów prac geologicznych.

28. Udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych.

29. Orzekanie o nadaniu gospodarstw rolnych.

30. Poświadczanie nabycia prawa własności gospodarstw rolnych w formie aktu nadania.

31. Ustalanie granic gospodarstw rolnych i ich szacunek.

32. Zmiana obszaru nadanego gospodarstwa.

33. Składanie wniosków o wpis do księgi wieczystej gospodarstw wraz z niezbędną dokumentacją.

34. Ustalanie, które nieruchomości gospodarstw stanowią wspólnotę gruntową, bądź mienie Miasta.

35. Ustalanie wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszaru gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie.

36. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o inspekcji weterynaryjnej.

37. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt.

38. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.

39. Nadzór nad spółkami wodnymi.

40. Zatwierdzanie ugody w sprawie zmiany stanu wody na gruncie.

41. Nakazywanie właścicielowi gruntu przywrócenie poprzedniego stanu wody na gruncie lub wykonanie urządzeń zapobiegającym szkodom.

II. Zadania zlecone:

1. Wprowadzanie różnych form ochrony przyrody i kontrola przestrzegania przepisów ochrony przyrody.

2. Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych w zakresie:

1) szczególnego korzystania z wód

2) regulacji wód,

3) wykonywania urządzeń wodnych,

4) rolniczego wykorzystania ścieków,

5) wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska,

3. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
© 2003 Internet-Info