BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady
Ilość odsłon: 200129

Uchwała Nr X/193/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: nadania imienia Sybiraków Gimnazjum nr 2 w Elblagu
Z dnia: 23.10.2003 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
Treść dokumentu:
Na podstawie § 1 ust. 3 Ramowego Statutu Publicznego Gimnazjum stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. Nr 61, poz. 624; z roku 2002 Dz.U. Nr 10, poz.96 oraz z roku 2003 Dz.U. 146, poz. 1416 ) uchwala się, co następuje:

§ 1

Gimnazjum nr 2 w Elblągu nadaje się imię Sybiraków.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląga.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE


Nadanie imienia Sybiraków Gimnazjum nr 2 w Elblągu pozwoli realizować najważniejsze cele wychowawcze tj. uczyć młodych elblążan patriotyzmu, humanizmu i poszanowania ludzi, których męstwo i bohaterstwo wytyczyły drogę ku wolnej Rzeczpospolitej.
W czasie trzyletniej współpracy ze Stowarzyszeniem Kombatantów
i Byłych Więźniów Politycznych oraz Związkiem Sybiraków w Elblągu młodzież Gimnazjum poznała wielu bohaterów naszej ojczyzny – byłych więźniów obozów koncentracyjnych, zesłańców, żołnierzy walczących na wszystkich frontach II wojny światowej.
Ich interesujące, żywe relacje dały uczniom prawdziwą wiedzę o minionych latach i historycznych wydarzeniach. Współpraca ta zaowocowała potrzebą kultywowania pamięci setek tysięcy Sybiraków, których męczeństwo było najwyższą ofiarą złożoną umiłowanej ojczyźnie.
Nadanie imienia Sybiraków będzie także uczczeniem 75- rocznicy powstania Związku Sybiraków.
Projekt niniejszej uchwały został przygotowany na Wniosek Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 2 w Elblągu oraz Zarządu Elbląskiego Oddziału Związku Sybiraków.
© 2003 Internet-Info