BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Informacje, ogłoszenia
Ilość odsłon: 137265

Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Elbląg, znajdujących się w użytkowaniu lub współużytkowaniu wieczystym osób fizycznych, zabudowanych na cele mieszkaniowe lub stanowiących nieruchomości rolne, których użytkownicy wieczyści nabywają z mocy prawa własność tych nieruchomości.
Z dnia: 19.03.2004r.
Wydane przez: Prezydenta Miasta Elbląg
Treść dokumentu:
PREZYDENT MIASTA ELBLĄGA
zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu:

„Wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Elbląg, znajdujących się w użytkowaniu lub współużytkowaniu wieczystym osób fizycznych, zabudowanych na cele mieszkaniowe lub stanowiących nieruchomości rolne, których użytkownicy wieczyści nabywają z mocy prawa własność tych nieruchomości”.

Wykaz wyłożony będzie na okres 30 dni, w dniach 17 marca – 15 kwietnia 2004 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1 w Punkcie Informacyjnym oraz w Wydziale Mienia Komunalnego i Spraw Mieszkaniowych w pok. 135.
Zgodnie z procedurą określoną w rozporządzeniu Ministra Skarbu Państwa z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu wydawania decyzji o nabyciu przez użytkowników lub współużytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub stanowiących nieruchomości rolne (Dz. U, Nr 205, poz. 1991) po upływie 30-dniowego terminu wyłożenia Wykazu, osoby uprawnione mogą składać do Prezydenta Miasta zastrzeżenia do tego Wykazu w ciągu 30 dni.
Szczegółowych informacji dotyczących Wykazu udzielają pracownicy Referatu Zarządzania Mieniem Komunalnym w Wydziale Mienia Komunalnego i Spraw Mieszkaniowych w pok.135 lub telefonicznie pod nr telefonu: 239 3135 i 239 3185 w godzinach pracy Urzędu.
Informuje się, że zgodnie z § 2 ust. 1 powołanego wyżej rozporządzenia, Wykaz zawiera nieruchomości, których użytkownicy lub współużytkownicy wieczyści będący osobami fizycznymi spełniają warunki określone w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 2001r. o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości, w brzmieniu nadanym w art. 15 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 113. poz. 1209 z późn. zm.) uprawniające do nadania nieruchomości na własność, t.zn.: jeżeli w obu datach, tj. w dniu 26 maja 1990 r. i w dniu 24 października 2001 r. użytkownikiem lub współużytkownikami wieczystymi były te same osoby i nieruchomość była taka sama.
A zatem, jeżeli w okresie między tymi datami nastąpiła zmiana użytkownika wieczystego na skutek zbycia tego prawa lub spadkobrania, to następca prawny nie ma uprawnień do nabycia nieruchomości na własność w trybie przepisów ww. ustawy.
Nieruchomość powinna być też identyczna w obu datach, to znaczy, aby była zabudowana na cele mieszkaniowe, albo była to nieruchomość rolna.
W konsekwencji, jeżeli użytkowanie wieczyste niezabudowanej nieruchomości gruntowej zostało ustanowione po dniu 26 maja 1990 r., bądź użytkownik wieczysty zabudował nieruchomość po tym terminie, to nie ma podstaw do uwłaszczenia.
Prawo własności nieruchomości na podstawie art. 1 ust. 2 powołanej ustawy nabywają także osoby fizyczne będące następcami prawnymi osób, które były użytkownikami wieczystymi nieruchomości identycznej w obu podanych wyżej datach.
Wykaz nie jest ostateczny, a zatem o ile zainteresowane osoby przedłożą dokumenty potwierdzające spełnienie warunków wymaganych do uwłaszczenia, nieruchomości znajdujące się w ich użytkowaniu wieczystym zostaną umieszczone w Wykazie.

Załączniki:

wyciag_z_wykazu.xls  -> pobierz
Wyciąg z Wykazu osób uprawnionych
  Rozmiar: 65KB
  Data dodania: piątek, 19 marca 2004, godz. 14:37
  Typ MIME: application/vnd.ms-excel
 
© 2003 Internet-Info