BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady
Ilość odsłon: 200107

Uchwała Nr XI/230/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta Elbląga
Z dnia: 27.XI.2003 r.
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko ? Mazurskiego i obowiązuje od 1.01.2004r..
Treść dokumentu:
Druk nr 8 A/XI
UCHWAŁA NR XI/230/2003
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
z dnia 27.XI.2003 r.

w sprawie
podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta Elbląga

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. - o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591, z 2002r. Dz. U. nr 23, poz. 220, Dz. U. nr 62, poz. 558, Dz. U. nr 113, poz. 984, Dz. U. nr 214, poz. 1806, z 2003r. Dz. U. nr 80, poz. 717, Dz. U. nr 162, poz. 1568), art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. - o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity : Dz. U. z 2002r. nr 9 , poz. 84 , Dz. U. nr 200, poz. 1683, Dz. U. z 2003r. nr 96, poz. 874 , D. U. nr 110, poz. 1039 ) oraz pkt 1 i 2 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 października 2003 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. Nr 51, poz. 802)Rada Miejska w Elblągu uchwala, co następuje:


§ 1Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości:


1) od gruntów:


a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków


0,60 zł.
od 1m2 powierzchni

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,38 zł.
od 1 ha powierzchni

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,25 zł.
od 1m2 powierzchni2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych
0,51 zł.
od 1m2 powierzchni użytkowej


b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej


17,00 zł.
od 1m2 powierzchni użytkowej


c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

8,06 zł.
od 1m2 powierzchni użytkowejd) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych

3,46 zł.
od 1m2 powierzchni użytkowej


e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego


5,78 zł.
od 1m2 powierzchni użytkowej3) od budowli
2 % ich wartości,
określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3
i ust. 3 ? 7


§ 2


Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1. Budynki, grunty, budowle lub ich części , zajęte na potrzeby jednostek budżetowych i zakładów budżetowych podległych Radzie Miejskiej w Elblągu oraz instytucji kultury, których organizatorem jest gmina miasto Elbląg, nie objęte zwolnieniem zawartym w art. 7 ust.1 i 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, .

2. Garaże, których właścicielami są inwalidzi poruszający się na wózkach inwalidzkich, za wyjątkiem garaży zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,

3. Budynki, grunty, budowle lub ich części stanowiące własność gminy miasta Elbląg :
1) nie rozdysponowane na rzecz innych podmiotów,

2) rozdysponowane na rzecz innych podmiotów , na których zgodnie z art. 3

ust.1 pkt. 4 , lit. a - ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, nie ciąży obowiązek

podatkowy.


§ 4

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 5 grudnia 2002r. nr II/17/2002 w sprawie podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta Elbląga.

§ 5


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko ? Mazurskiego i obowiązuje od 1.01.2004r..
U Z A S A D N I E N I E
Stawki kwotowe podatku od nieruchomości ulegają corocznie podwyższeniu, na następny rok podatkowy , z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych i są zaokrąglane w górę do pełnych groszy.
Wskaźnik wzrostu cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ?Monitor Polski?. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 14 października 2003r. Nr 49, poz. 770, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2003r. wyniósł 0,6 %.
W wykonaniu dyspozycji zawartej w art. 20 ust.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( jednolity tekst Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami) minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłosił , w drodze obwieszczenia z dnia 31 października 2003 r. górne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości.

Proponowane stawki podatkowe zostały dostosowane do realnej możliwości windykacji zobowiązań oraz sytuacji gospodarczej społeczności lokalnej.
© 2003 Internet-Info