BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Struktura organizacyjna
Ilość odsłon: 170961

Referat Gospodarki Komunalnej Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Irena Szlas - Zielińska
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg
Telefon +48 (0..55) 239 32 05, +48 (0..55) 239 32 55
Lokalizacja Budynek główny "A", I piętro, pokój 205
Fax +48 (0..55) 239 33 30
Zakres obowiązków:
I. Zadania własne

1. Ocena jakości i stopnia zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej

2. Wnioskowanie wielkości usług nakładów i dotacji budżetowej przy opracowywaniu planu i budżetu w zakresie gospodarki komunalnej.

3. Administrowanie:

1) nieruchomościami stanowiącymi parki

2) nieruchomościami stanowiącymi las komunalny Bażantarnia

3) terenami zieleni nie przekazanymi w administrowanie innym
jednostkom

4) nieruchomościami stanowiącymi cmentarze i miejsca pamięci

5) nieruchomościami, na których usytuowane są szalety stałe i schronisko dla bezdomnych zwierząt

6) rowami melioracyjnymizgodnie z określonymi zasadami gospodarowania miejskim zasobem nieruchomości.

4. Organizacja wykonawstwa robót, usług, zadań z zakresu gospodarki komunalnej oraz sprawowania nadzoru i kontroli nad ich realizacją w szczególności z zakresu:

1) utrzymania i kształtowania zieleni na terenach ogólnomiejskich, parków miejskich i lasu komunalnego

2) utrzymania czystości i porządku na administrowanych nieruchomościach

3) utrzymania cmentarzy komunalnych i miejsc pamięci narodowej

4) utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt

5) utrzymania miejskiej sieci kanalizacji deszczowej i rowów odwodnieniowych

6) utrzymania fontann i studni publicznych

7) utrzymania basenów p.poż.

8) inwestycji z zakresu zagospodarowania terenów ogólnomiejskich, lasu komunalnego i parków w urządzenia rekreacyjno- sportowe

9) dekoracja Miasta na uroczystości państwowe i świąteczne.

5. Zapewnienie warunków niezbędnych do utrzymania czystości i porządku w Mieście poprzez:

1) nadzór nad utrzymaniem i eksploatacją zakładu utylizacji odpadów komunalnych,

2) współdziałanie z Referatem Ochrony Środowiska w zakresie tworzenia warunków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

3) utrzymanie szaletów publicznych

4) utrzymanie koszy ulicznych

5) prowadzenie działań na rzecz poprawy stanu czystości i estetyki Miasta przy współpracy z Wydziałami Urzędu i innymi instytucjami

6. Współdziałanie z Wydziałami Urzędu i innymi podmiotami przy utrzymaniu rzek w mieście.

7. Współdziałanie w opracowywaniu programów rozwoju miejskiego systemu wodociągów i kanalizacji, zaopatrzenia ludności w ciepło i innych usług komunalnych.

8. Ocena działalności inwestycyjnej i remontowej w zakresie gospodarki komunalnej.

9. Nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji miejskiej.

10. Planowanie, budowa, modernizacja i utrzymanie oświetlenia dróg i miejsc publicznych w mieście.

11. Administrowanie na podstawie planu uchwalonego przez Radę środkami budżetowymi w ramach swej działalności.

II. Zadania powierzone na podstawie porozumienia z Wojewodą:

1. Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.
© 2003 Internet-Info