BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Załatwianie spraw
Ilość odsłon: 233105

WPISANIE WYBORCY DO STAŁEGO REJESTRU WYBORCÓW MIASTA ELBLĄG
Stały rejestr wyborców obejmuje stale zamieszkałe na obszarze gminy osoby, którym przysługuje prawo wybierania. Rejestr taki służy do sporządzania spisów wyborców dla wyboru Prezydenta RP, dla wyborów do Sejmu RP i Senatu RP oraz do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, dla wyborów wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, dla referendów ogólnokrajowych lub lokalnych.

Do stałego rejestru wyborców wpisane są z urzędu osoby stale zameldowane na obszarze miasta Elbląg.

Osoby:
- bez zameldowania (ale mieszkające stale w Elblągu),
- stale przebywające na terenie miasta Elbląg,
- zamieszkali w Elblągu pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały na terenie Elbląga
na swój wniosek mogą zostać wpisane do stałego rejestru wyborców miasta Elbląg.
Postępowanie: (pok. 95, tel. 239-30-95)

Prezydent Miasta Elbląg wydaje decyzję o wpisanie lub odmowie wpisania do rejestru osoby w terminie 3 dni od daty złożenia wniosku i zapewnia niezwłocznie dostarczenie jej wnioskodawcy.

Wymagane dokumenty:
- wniosek (wypełniany osobiście)
- dowód osobisty.

Wniosek i decyzja nie podlega opłacie skarbowej
© 2003 Internet-Info