BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Struktura organizacyjna
Ilość odsłon: 171032

Wydział Spraw Obywatelskich
Naczelnik Wydziału Artur Zieliński
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg
Telefon +48 (0..55) 239 30 96
Lokalizacja Budynek
Fax +48 (0..55) 239 33 39
Adres e-mail wso@elblag.com.pl
Zakres obowiązków:
Szczegółowy zakres obowiązków znajduje się

w informacji o Dziale Spraw Społeczno - Administacyjnych,

Dziale Dowodów Osobistych oraz Dziale Ewidencji Ludności


Całościowy zakres obowiązków Wydziału Spraw Obywatelskich:

1. Przygotowywanie i prowadzenie rejestracji przedpoborowych.

2. Przygotowanie i przeprowadzenie poboru.

3. Zarządzenie przymusowego doprowadzenia przez policję do komisji lekarskiej, na rejestrację przedpoborowych lub do jednostki wojskowej.

4. Przyjmowanie zawiadomień o zgromadzeniach i zbiórkach publicznych.

5. Nadzór nad stowarzyszeniami oraz uzgadnianie treści statutów przedkładanych przez stowarzyszenia.

6. Współdziałanie i nieodpłatne udzielanie pomocy technicznej organom celnym przy wykonywaniu zadań określonych w ustawie.

7. Organizacja i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP, Prezydenta RP, organów samorządu terytorialnego, ławników oraz referendum.

8. Określanie trybu udzielania pomocy repatriantom przez organy miasta.

9. Udział w postępowaniach w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.

10. Prowadzenie dokumentacji dot. pism przychodzących i wychodzących z Wydziału.

11. Wydawania decyzji administracyjnych w tym:
a) orzekania o konieczności sprawowania przez żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny,
b) uznawania poborowego, żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,
c) przyznawanie zasiłków miesięcznych dla rodzin żołnierzy odbywających służbę zastępczą, uznanych za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,
d) przyznawania świadczenia pieniężnego za odbyte ćwiczenia wojskowe przez żołnierzy rezerwy,
e) pokrywania należności mieszkaniowych dla żołnierzy samotnych i posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,
f) orzekania w sprawach zmiany imion i nazwisk oraz dostosowania pisowni imion i nazwisk do zasad pisowni polskiej zgodnie z fonetycznym brzmieniem, a także ustalenie brzmienia oraz pisowni imion i nazwisk,
g) sprowadzania zwłok i szczątków z obcego państwa, które mają być pochowane na terenie miasta,
h) zakazujących odbycia zgromadzenia,
i) zezwalających na zbiórke publiczną,
j) odmawiających udzielenia informacji na temat danych osobowych,
k) dotyczących spraw ewidencji ludności,
l) o wpisaniu lub o odmowie wpisania osoby do rejestru wyborców,
m) dotyczących skrócenia miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego,
n) zezwalających na zawarcie małżeństwa poza miejscem zamieszkania stron,
o) zaświadczeń o zdolności prawnej obywateli polskich do zawarcia małżeństwa za granicą,
p) unieważnienie aktu, uzupełnienie jego treści oraz sprostowanie błędów pisarskich,
q) umiejscowienie i odtworzenie aktu lub ustalenie jego treści,
r) zezwolenie na przeglądanie ksiąg stanu cywilnego.

12. Realizacja zadań w zakresie sprawozdawczości statystycznej.

13. Udzielanie informacji adresowych instytucjom, osobom
prywatnym zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

14. Przyjmowanie formularzy zgłoszeń meldunkowych od osób meldujących się lub wymeldowujących się na/z pobytu czasowego, w tym cudzoziemców.

15. Zawiadamianie WKU i innych urzędów o zameldowaniu się osób podlegających obowiązkowi wojskowemu na pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące.

16. Wykonywanie prac przy sporządzaniu spisów wyborców i aktualizacji rejestru wyborców.

17. Nanoszenie na KOM-y i do programu komputerowego numerów ewidencyjnych PESEL.

18. Przepracowywanie aktów urodzenia, zgonów, małżeństw, decyzji administracyjnych dot. zmian imion, nazwisk, obywatelstwa.

19. Załatwianie interesantów w sprawach zameldowania i wymeldowania - pobyt stały.

20. Wypisywanie KOM-ów na podstawie aktów urodzenia.

21. Wyłączanie KOM-ów z kartoteki podstawowej na podstawie aktów zgonu.

22. Sporządzanie list i zestawień dla potrzeb instytucji wojskowych, oświatowych, społecznych (np. MOPS), itp.

23. Realizacja zadań w zakresie sprawozdawczości statystycznej.

24. Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów osobistych i przekazywanie do Centrum Personalizacji Dokumentów.

25. Wydawanie dowodów osobistych przygotowanych przez Centrum Personalizacji Dokumentów.

26. Wydawanie odpisów i kopii dokumentów z akt osobowych mieszkańców.

27. Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

28. Sporządzanie aktów małżeństw w księgach stanu cywilnego, prowadzenie akt zbiorowych, dokonywanie wzmianek marginesowych i przypisków oraz wydawanie odpisów i zaświadczeń.

29. Sporządzanie aktów urodzeń i zgonów w oparciu o zgłoszenia, orzeczenia sądowe, decyzje administracyjne i inne dokumenty przewidziane w prawie o aktach stanu cywilnego, kompletowanie dokumentów w aktach zbiorowych, wydawanie odpisów oraz zaświadczeń.

30. Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka, nadaniu nazwiska męża matki.

31. Przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych, dokonywanie wzmianek i przypisków oraz powiadamianie o tych czynnościach organ przechowujący odpisy ksiąg stanu cywilnego.

32. Współpraca z urzędami stanu cywilnego i innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów.

33. Wystawianie odpisów aktów stanu cywilnego z ksiąg poniemieckich oraz coroczne przekazywanie ksiąg 100 letnich do Wojewódzkiego Archiwum Państwowego.

34. Prowadzenie skorowidzów do aktów stanu cywilnego.
© 2003 Internet-Info