BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady
Ilość odsłon: 200106

Uchwała Nr XI/233/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: ustalenia wzorów informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego obowiązujących na terenie miasta Elbląga
Z dnia: 27.XI.2003 r
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko ? Mazurskiego i obowiązuje od 1.01.2004r..
Treść dokumentu:
Druk nr 8 D/XI

UCHWAŁA NR XI/233/2003
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
z dnia 27.XI.2003 r.

w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego obowiązujących na terenie miasta Elbląga

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. - o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591, z 2002r. Dz. U. nr 23, poz. 220, Dz. U. nr 62, poz. 558, Dz. U. nr 113, poz. 984, Dz. U. nr 214, poz. 1806, z 2003r. Dz. U. nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568) , art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. - o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity : Dz. U. z 2002r. nr 9 , poz. 84 , Dz. U. nr 200, poz. 1683, Dz. U. z 2003r. nr 110, poz. 1039, D. U. nr 96, poz. 874 ), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 1993r. Nr 94, poz. 431, z 1994r. Dz. U. nr 1, poz. 3, z 1996r. Dz. U. nr 91, poz. 409, z 1997r. Dz. U, nr 43, poz. 272, Dz. U. nr 137, poz. 926, z 1998r. Dz. U. nr 108, poz. 681, z 2001r. Dz. U. nr 81, poz. 875, z 2002r. Dz. U. nr 200, poz. 1680, z 2003r. Dz. U. nr 110, poz. 1039, Dz. U. nr 162, poz. 1568 ) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200 , poz. 1682, Dz. U. nr 216, poz. 1826 )


Rada Miejska w Elblągu uchwala, co następuje:


§ 1


1. Ustala się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Ustala się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Ustala się wzór informacji w sprawie podatku rolnego , który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
4. Ustala się wzór deklaracji na podatek rolny, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
5. Ustala się wzór informacji w sprawie podatku leśnego , który stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
6. Ustala się wzór deklaracji na podatek leśny, który stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.§ 2

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 5 grudnia 2002r. nr II/23/2002 w sprawie ustalenia wzorów deklaracji w sprawie podatku rolnego i podatku leśnego obowiązujących na terenie miasta Elbląga.§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko ? Mazurskiego i obowiązuje od 1.01.2004r.


U Z A S A D N I E N I EPrzepisy art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. - o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst Dz. U. z 2002r. nr 9 , poz. 84 ze zmianami ), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( tekst jednolity Dz. U. z 1993r. Nr 94, poz. 431 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym ( Dz. U. Nr 200 , poz. 1682 ze zmianami ) zawierają upoważnienie rady gminy do określenia, w drodze uchwały, wzorów formularzy ( informacji i deklaracji) w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. Określono także minimalny zakres danych, które powinny znaleźć się w tych formularzach.
W ten sposób obowiązującym formularzom zostanie nadana ranga aktów prawa miejscowego.

Załączniki:

dl-1.doc  -> pobierz
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
  Rozmiar: 102KB
  Data dodania: piątek, 27 lutego 2004, godz. 12:45
  Typ MIME: application/msword; name="DL-1.doc"
 
dn-1.doc  -> pobierz
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
  Rozmiar: 148KB
  Data dodania: piątek, 27 lutego 2004, godz. 12:46
  Typ MIME: application/msword; name="DN-1.doc"
 
dr-1.doc  -> pobierz
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
  Rozmiar: 209KB
  Data dodania: piątek, 27 lutego 2004, godz. 12:47
  Typ MIME: application/msword; name="DR-1.doc"
 
il-1.doc  -> pobierz
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO
  Rozmiar: 85KB
  Data dodania: piątek, 27 lutego 2004, godz. 12:47
  Typ MIME: application/msword; name="IL-1.doc"
 
in-1.doc  -> pobierz
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
  Rozmiar: 126KB
  Data dodania: piątek, 27 lutego 2004, godz. 12:48
  Typ MIME: application/msword; name="IN-1.doc"
 
ir-1.doc  -> pobierz
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO
  Rozmiar: 139KB
  Data dodania: piątek, 27 lutego 2004, godz. 12:48
  Typ MIME: application/msword; name="IR-1.doc"
 
© 2003 Internet-Info