BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady
Ilość odsłon: 200112

Uchwała Nr XII/259/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: utworzenia zakładu budżetowego Ośrodek Edukacji Ekologicznej
Z dnia: 30.12.2003 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
Treść dokumentu:
Na podstawie art. 58 ust. 1 i 6 w związku z art. 5 c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329, Nr 106 poz. 496, z 1997 r. Nr 28 poz. 153, 141 poz. 943, z 1998 r. Nr 117 poz. 759, Nr 162 poz. 1126, z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 19 poz. 239, Nr 48 poz. 550, Nr 104 poz. 1104, Nr 120 poz. 1268, Nr 122 poz. 1320, z 2001 r. Nr 111 poz. 1194, Nr 144 poz. 1615, z 2002 r. Nr 41 poz. 362, Nr 113 poz. 984, Nr 141 poz. 1185, Nr 200 poz. 1683, z 2003 r. Nr 6 poz. 65, Nr 128 poz. 1176, Nr 137 poz. 1304) i art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851), uchwala się, co następuje:

§ 1
Zakłada się z dniem 1 stycznia 2004 r. publiczną placówkę wychowania pozaszkolnego Ośrodek Edukacji Ekologicznej zwany dalej „Ośrodkiem”.

§ 2
Siedzibą Ośrodka jest Krynica Morska, woj. pomorskie.

§ 3
Szczegółowe zadania oraz zasady organizacji Ośrodka określa statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 4
Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy.

§ 5
1. Źródłem przychodów Ośrodka są:
1) dochody uzyskane z odpłatnej działalności,
2) dotacje z budżetu miasta,
3) darowizny,
4) inne przychody
2. Przychody przeznacza się na finansowanie działalności Ośrodka.

§ 6
Ośrodek otrzymuje mienie do użytkowania po zlikwidowanym Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Krynicy Morskiej.
§ 7
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląga.

§ 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.




UZASADNIENIE:
W związku z likwidacją zakładu budżetowego - Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Krynicy Morskiej tworzy się placówkę oświatowo – wychowawczą o tej samej nazwie, która przejmie majątek wraz z pracownikami Ośrodka Edukacji Ekologicznej. Placówka ta będzie realizowała te same zadania, lecz będzie funkcjonowała w systemie oświaty jako placówka wychowania pozaszkolnego.



Załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Elblągu Nr XII/259/2003 z dnia 30.12.2003 r.


Statut
Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Krynicy Morskiej


I. Nazwa placówki

§ 1. Nazwa placówki brzmi „Ośrodek Edukacji Ekologicznej”, zwany dalej „Ośrodkiem”.

§ 2. Organem prowadzącym Ośrodek jest Gmina Miasto Elbląg.

II. Cele i zadania Ośrodka

§ 3. Ośrodek realizuje zadania określone w ustawie o systemie oświaty,
a w szczególności:
1) rozwija zainteresowania dzieci i młodzieży ekologią oraz pogłębia
i rozszerza wiedzę ekologiczną wykraczającą poza szkolne programy, szczególnie w zakresie:
a) ukazywania zmian zachodzących w otaczającym środowisku oraz uczenia ich wartościowania,
b) ukazywania zależności stanu środowiska od działalności człowieka,
c) wyzwalania aktywnej postawy wobec zagrożeń środowiska przyrodniczego,
d) prowadzenia działań ekologicznych za pomocą metod opartych
na doświadczeniach, obserwacjach i pomiarach,
e) organizowania działań służących poprawie stanu środowiska w najbliższym otoczeniu,
2) rozwija zamiłowanie do uprawiania krajoznawstwa i turystyki,
3) umożliwia podnoszenie sprawności fizycznej, rozwijanie i kształtowanie nawyków czynnego wypoczynku,
4) inspiruje amatorski ruch ochrony środowiska poprzez organizowanie przeglądów, wystaw, zawodów dla dzieci i młodzieży,
5) organizuje wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży,
6) prowadzi działalność w zakresie organizacji kursokonferencji, szkoleń, wypoczynku, wynajmu pomieszczeń, prowadzenia żywienia dla osób prawnych i fizycznych.

III. Organy Ośrodka

§ 4. Organami Ośrodka są:
1) dyrektor Ośrodka,
2) rada pedagogiczna.

§ 5. Do zadań dyrektora Ośrodka należy:
1) tworzenie warunków do realizacji zadań o których mowa w § 3,
2) opracowywanie i realizowanie planu finansowego Ośrodka,
3) wykonywanie zadań kierownika zakładu pracy, a w szczególności:
a) zatrudnianie i zwalnianie pracowników Ośrodka,
b) przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych pracownikom,
4) zapewnianie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
5) egzekwowanie od pracowników, dzieci i młodzieży oraz osób przebywających na terenie Ośrodka przestrzegania ustalonego regulaminu, a także dbałości o czystość i estetykę Ośrodka,
6) organizowanie wyposażenia w środki dydaktyczne i sprzęt,
7) organizowanie przeglądu technicznego Ośrodka oraz prac konserwacyjno-remontowych,
8) organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku Ośrodka,
9) organizowanie i nadzorowanie wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży,
10) prowadzenie działalności o której mowa w § 3 pkt 6,
11) sprawowanie nadzoru pedagogicznego.

§ 6. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie programów rozwoju Ośrodka,
2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego w Ośrodku.

§ 7. Rada pedagogiczna opiniuje:
1) organizację pracy Ośrodka,
2) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.

§ 8. Rada pedagogiczna przygotowuje statut Ośrodka oraz jego zmiany.

§ 9. Organy Ośrodka współdziałają ze sobą poprzez:
1) ustalanie priorytetów do programu rozwoju Ośrodka,
2) realizację wspólnych zadań,
3) przekazywanie bieżących informacji o podejmowanych działaniach.

§ 10. Sprawy sporne między organami Ośrodka rozstrzyga organ prowadzący.

IV. Organizacja Ośrodka

§ 11. Ośrodek prowadzi działalność w okresie całego roku szkolnego.

§ 12. Zajęcia stałe organizowane są w formie 5-dniowych zjazdów ekologicznych w ciągu roku szkolnego (od poniedziałku do piątku) do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych w szkołach. W zajęciach biorą udział uczniowie poszczególnych szkół, prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg, a w miarę możliwości także uczniowie innych szkół.

§ 13. W czasie trwania ferii zimowych i letnich oraz przerw świątecznych w placówkach oświatowych, Ośrodek organizuje wypoczynek dla dzieci
i młodzieży – uczniów szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg, a w miarę możliwości także uczniów innych placówek.

§ 14. W weekendy oraz dni wolne od zajęć, o których mowa w § 12 i § 13, Ośrodek prowadzi działalność w zakresie organizacji zjazdów, narad, szkoleń, wynajmu pomieszczeń, prowadzenia żywienia dla osób prawnych i fizycznych.

§ 15.1. W zajęciach organizowanych przez Ośrodek biorą udział uczniowie szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg według opracowanego harmonogramu.
2. W zajęciach organizowanych przez Ośrodek będą mogły brać udział także szkoły, które zawrą umowy w tym zakresie z Gminą Miasto Elbląg.

V. Nauczyciele i pracownicy Ośrodka

§ 16.1. Zajęcia z uczniami w Ośrodku prowadzą nauczyciele, specjaliści
w dziedzinie ochrony środowiska, instruktorzy, a w uzasadnionych przypadkach również inne osoby.
2. Ośrodek zatrudnia pracowników administracji i obsługi.
3. Zasady zatrudniania dyrektora i pracowników Ośrodka, o których mowa w ustępie 1 i 2, określają odrębne przepisy.

§ 17. Nauczyciel, specjalista, instruktor oraz inna osoba, prowadząca zajęcia z uczniami, jest odpowiedzialna za jakość i wyniki pracy oraz bezpieczeństwo uczniów, a w szczególności za:
1) pogłębianie i poszerzanie wiedzy uczniów w zakresie co najmniej jednego z zagadnień:
a) człowiek i środowisko,
b) zanieczyszczenie i ochrona wód,
c) zanieczyszczenie i ochrona gleb,
d) ochrona środowiska przed odpadami,
e) zagrożenie hałasem i promieniowaniem,
f) chemizacja środowiska a zdrowie człowieka,
g) ornitologia i etymologia,
h) badania flory i fauny Mierzei Wiślanej,
2) zapewnienie bezpieczeństwa uczniów poprzez:
a) pełną odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,
b) instruowanie podopiecznych o bezpiecznym korzystaniu z urządzeń, pomocy dydaktycznych i środków chemicznych,
c) zapoznanie uczniów z regulaminem pracowni, przepisami bhp oraz regulaminem Ośrodka,
d) natychmiastowe reagowanie na wszelkie przejawy brutalności,
e) udzielanie pierwszej pomocy w razie wypadku,
3) organizowanie różnych form życia zespołowego w postaci zajęć rekreacyjnych, kulturalnych, integracyjnych i innych.

VI. Uczniowie Ośrodka

§ 18. Uczestnictwo dzieci i młodzieży w zajęciach organizowanych przez Ośrodek jest dobrowolne.

§ 19.1. Uczniowie mogą być nagradzani za:
1) wzorową postawę,
2) aktywną działalność na rzecz Ośrodka i środowiska.
2. Ustala się następujące rodzaje nagród dla dzieci i młodzieży:
1) pochwała dyrektora,
2) dyplom gratulacyjny,
3) nagroda książkowa.
3. Kryteria i sposoby przyznawania nagród określa rada pedagogiczna.

§ 20.1. Za naruszenie postanowień regulaminu Ośrodka uczeń może być ukarany:
1) upomnieniem nauczyciela,
2) upomnieniem dyrektora,
3) wydaleniem z Ośrodka pod warunkiem zapewnienia opieki.
2. Kryteria i sposoby udzielania kar określa rada pedagogiczna.

§ 21. Uczeń ma prawo odwołać się w terminie 2 dni od nałożonej kary
w następującym trybie:
1) od kary nałożonej przez nauczyciela – do dyrektora Ośrodka,
2) od kary nałożonej przez dyrektora – do rady pedagogicznej.

VII. Postanowienia końcowe

§ 22. Ośrodek może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał.

§ 23. Ośrodek może realizować inne zadania zlecone przez Gminę Miasto Elbląg.




© 2003 Internet-Info