BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Załatwianie spraw
Ilość odsłon: 233094

Zwrot ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, kosztów poniesionych przez pracodawców w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy stosownie do potrzeb osób niepełnosprawnych wynikających z ich niepełnosprawności
Tryb i szczegółowe zasady postępowania w sprawach dotyczących zwrotu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, kosztów poniesionych przez pracodawców w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy stosownie do potrzeb osób niepełnosprawnych wynikających z ich niepełnosprawności oraz rozpoznania tych potrzeb przez służby medycyny pracy.
PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych Dz.U. Nr 123, poz. 776 z 1997 roku, zmiany: Dz.U. z 1997 Nr 160 poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz.1019 i nr 162, poz.1118 i 1126, z 1199 r
Nr 49, pozz.486, Nr 90, poz.1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz.1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39 , poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 20074 oraz z 2003 r. Nr 77, poz. 79 i Nr 90, poz. 844.

Pozostałe podstawy:

Ustawa o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz.U. Nr 141, poz. 1177),

Uchwała Nr VIII/161/2003 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie podziału środków przekazanych przez PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2003.

FORMA ZAŁATWIENIA:

* Wniosek dla ubiegających się o zwrot kosztów poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy stosownie do potrzeb osób niepełnosprawnych wynikających z ich niepełnosprawności oraz rozpoznania tych
potrzeb przez służby medycyny pracy
CZYNNOŚCI DO WYKONANIA PRZEZ REFERAT ZDROWIA:

* Rejestrowanie wniosków o zwrot, kosztów poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy stosownie do potrzeb osób niepełnosprawnych wynikających z ich niepełnosprawności oraz rozpoznania tych potrzeb przez służby medycyny pracy oraz pisemne informowanie o ewentualnych brakach występujących we wniosku
* Pisemne informowanie wnioskodawców o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu
złożonego wniosku
* Przeprowadzenie negocjacji z Pracodawcą w przedmiocie wysokości oraz warunków
zwrotu kosztów przewidzianych do uwzględnienia w umowie
* Zawarcie umowy cywilnoprawnej.
* Nadzór i kontrola nad prawidłowym przebiegiem realizacji umowy przez okres 36 miesięcy

WYMAGANE DOKUMENTY
- Wypełniony formularz wniosku z następującymi załącznikami:
- Kopia dokumentu poświadczającego prawną formę istnienia zakładu :
* zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla osób fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej,
* wyciąg z rejestru handlowego i aktu notarialnego – w przypadku osób prawnych,
* umowa spółki cywilnej potwierdzona w urzędzie skarbowym,
* w szczególnych przypadkach koncesja lub pozwolenie na prowadzenie działalności.
- Kopia dokumentu określająca tytuł prawny do nieruchomości/budynku/lokalu, w którym maja zostać utworzone lub przystosowane stanowiska pracy.
- Zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu w opłacaniu należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne , ubezpieczenie społeczne , ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
- Dokumenty z Urzędu Skarbowego :
* dla osób opłacających zryczałtowany podatek – informacja o jego wysokości,
* decyzja o zwolnieniu z podatków,
* zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami.
- Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym stosownie do przepisów o rachunkowości za okres dwóch ubiegłych lat, a w przypadku pracodawcy działającego przez okres krótszy niż dwa lata – za okres co najmniej 12 miesięcy.
- Zaświadczenie o zarejestrowaniu w Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym i nadaniu numeru statystycznego REGON.
- Informacja o pomocy publicznej udzielonej wnioskodawcy zgodnie z przepisami o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców w okresie 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku – w przypadku gdy pracodawca jest przedsiębiorcą.
- Aktualną informację o niezaleganiu z wymagalnymi zobowiązaniami wobec Funduszu.

TERMIN

30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku

Załączniki:

druk_wniosku_na_przystosowanie_tworzonych_lub_istniejacych_stanowisk_pracy_-_nowy_druk_2003.doc  -> pobierz
  Rozmiar: 159KB
  Data dodania: poniedziałek, 23 lutego 2004, godz. 09:30
  Typ MIME: application/msword
 
© 2003 Internet-Info