BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady
Ilość odsłon: 200123

Uchwała Nr VIII/154/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego nr 3 położonego w Elblągu przy ul. Malborskiej 53c, wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu
Z dnia: 26 czerwca 2003r.
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Treść dokumentu:
DRUK Nr 28/VIII


U C H W A Ł A Nr VIII/154/2003 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU

z dnia 26 czerwca 2003r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego nr 3 położonego w Elblągu przy ul. Malborskiej 53c, wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu


Na podstawie art.18 ust.2pkt.9 litera “a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. Z 2001r., Nr 42,poz.1591 oraz z 2002r. Nr 23,poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806/ oraz art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2002r. Nr 46, poz.543, z 2001r. Nr 129, poz.1447 i Nr 154, poz.1800 oraz z 2002r. Nr 25, poz.253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz.984, Nr 126, poz.1070 Nr 130, poz. 1112, poz. 1271 i Nr 200, poz. 1682 i 240, poz. 2058 oraz z 2003r. Nr 1 poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721/

uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego lokalu użytkowego nr 3 o powierzchni 23,01 m2 usytuowanego w budynku położonym w Elblągu przy ul. Malborskiej 53c wraz ze sprzedażą 0,085 części gruntu.
Przedmiotowa działka o powierzchni 0,0443 ha oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 95/5, na arkuszu mapy 5 , w obrębie 21, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Elblągu Wydziale Ksiąg Wieczystych księga wieczysta KW nr 57256.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Elblągu

Andrzej Kempiński
© 2003 Internet-Info