BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Załatwianie spraw
Ilość odsłon: 233088

Procedura cofnięcia zezwoleń na sprzedaż bądź podawanie napojów alkoholowych.
Podstawa prawna :

Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(tekst pierwotny Dz. U. z 1982r. Nr 35 poz. 230 , tekst jednolity : Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231, zmiany Dz. U. Nr 167, poz. 1372 z 2003r. oraz Dz. U. Nr 80, poz. 719)

pozostałe podstawy :
- ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku
(tj. Dz. U. Nr 101, poz. 926 z 2002r. ze zmianami)
- kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 roku
(tj. Dz. U. Nr 98,poz.1071 z 2000 roku ze zmianami)

- Uchwała Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 09.10.1997 r. Nr XXVIII/518/97 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4.5% do 18% i powyżej 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie miasta Elbląga.

- Uchwała Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 13.09.2001 r. Nr XXIV/785/2001 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4.5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa )przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta Elbląga.

- Uchwała Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 11.04.2002 r. Nr XXVIII/955/2002 w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Elbląga miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów.
* § 1 – skreślony uchwałą Nr V/110/2003 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 17.04.2003r.,
* § 3 – skreślony uchwałą Nr IX/186/2003 rady Miejskiej w Elblągu z dnia 04.09.2003r.
* § 9 – uchylony Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr PN.0911-71/02 z dnia 16.05.2002r.
-
Forma załatwienia:

decyzja w sprawie cofnięcia zezwoleń na sprzedaż bądź podawanie napojów alkoholowych

Przyczyny cofnięcia zezwoleń :

- nieprzestrzeganie określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych , w szczególności sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim , nietrzeźwym , na kredyt lub pod zastaw oraz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów określonych w art. 14 ust. 3 i 4
- nieprzestrzeganie określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych,
- powtarzające się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócanie porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego,
- wprowadzenie do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł,
- przedstawienie fałszywych danych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 111 ust.4,
- popełnienie przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie,
- orzeczenie, wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

Czynności do wykonania przez Wydział :

- gromadzenie niezbędnych dokumentów dotyczących danej sprawy,
- zasięgnięcie opinii Komendy Miejskiej Policji,
- zasięgnięcie opinii Straży Miejskiej,
- przeprowadzenie rozprawy administracyjnej,
- przekazanie całości dokumentacji na posiedzenie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu zaopiniowania wniosku,
- wydanie decyzji

Tryb odwoławczy:

od decyzji w sprawie cofnięcia zezwoleń służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji .

Termin:

około 3 miesięcy
© 2003 Internet-Info