BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Załatwianie spraw
Ilość odsłon: 233065

ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO
Związek małżeński
Załatwienie sprawy: Wydział Spraw Obywatelskich USC, pok. 81

Osoby pragnące zawrzeć związek małżeński przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego lub małżeństwo wyznaniowe ze skutkami cywilnymi winny złożyć w USC następujące dokumenty:

- odpisy skrócone aktów urodzenia,

- odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka, jeżeli osoba zgłaszająca ślub uprzednio zawierała związek małżeński,

- zezwolenie sądu opiekuńczego (dotyczy kobiet, które nie ukończyły 18 lat),

- dowody osobiste.

Termin oczekiwania przed zawarciem małżeństwa w formie świeckiej wynosi 1 miesiąc.

Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo wyznaniowe ze skutkami cywilnymi otrzymują zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, które jest ważne 3 miesiące.

Cudzoziemcy pragnący zawrzeć małżeństwo w Polsce winni złożyć następujące dokumenty:

- odpis aktu urodzenia
(oryginał i tłumaczenie),

- zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa
(oryginał i tłumaczenie),

- paszport.

Po sporządzeniu aktu małżeństwa pierwsze trzy odpisy nie podlegają
opłacie skarbowej.


Opłaty w znaczkach skarbowych:

1. Podanie 5,00 zł
2. Załącznik do podania 0,50 zł
3. Sporządzenie aktu małżeństwa 75,00 zł
4. Sporządzenie protokołu o zawarciu małżeństwa poza lokalem USC 10,00 zł
5. Wpisanie do ksiąg stanu cywilnego na wniosek osoby zainteresowanej aktu sporządzonego w księdze utraconej 30,00 zł
6. Podanie w sprawie wpisania imienia i nazwiska ojca w akcie urodzenia lub imion i nazwiska przysposabiających 10,00 zł
7. Oświadczenie o powrocie osoby rozwiedzionej do poprzedniego nazwiska 10,00 zł
8. Wydanie odpisu skróconego z księgi stanu cywilnego 15,00 zł
9. Wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego 25,00 zł
10. Wydanie zaświadczenia o dokonanym wpisie, braku wpisu w księdze lub że księgi zaginęły lub uległy zniszczeniu 18,00 zł
11. Wydanie zaświadczenia o możności prawnej obywatela polskiego do zawarcia małżeństwa za granicą 30,00 zł
12. Inne zaświadczenia w sprawach stanu cywilnego 19,00 zł
13. Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego
w utraconej księdze 30,00 zł
14. Ustalenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą 30,00 zł
15. Wpisanie do ksiąg stanu cywilnego na wniosek osoby zainteresowanej aktu (wzmianki) sporządzonego za granicą 40,00 zł
16. Sprostowanie w akcie stanu cywilnego na wniosek osoby zainteresowanej oczywistego błędu pisarskiego 30,00 zł
17. Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego na wniosek osoby zainteresowanej 30,00 zł
18. Zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu 30,00 zł
19. Protokół zawierający ostatnią wolę spadkodawcy 15,00 zł
20. Sporządzanie aktu dla zdarzenia, które nastąpiło za granicą, a nie zostało zarejestrowane w tamtejszym urzędzie 30,00 zł
21. Skreślenie w akcie treści naruszających dobra osobiste 30,00 zł
22. Wydanie kopii dokumentu złożonego do akt zbiorowych 3,00 zł
23. Wydanie kopii aktu, nie ma mocy dowodowej
- orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego 3,00 zł
24. Wpisanie do ksiąg stanu cywilnego treści aktu wydanego przez osoby, które prowadziły wyznaniową rejestrację stanu cywilnego 10,00 zł
25. Wpisanie wzmianki o zmianie nazwiska dziecka w wyniku zawarciu małżeństwa przez rodziców 10,00 zł
26. Wpisanie wzmianki o zmianie imienia dziecka 10,00 zł
© 2003 Internet-Info