BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady
Ilość odsłon: 200094

Uchwała Nr XI/290/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Elbląga za rok 2003
Z dnia: 8 kwietnia 2004 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
Treść dokumentu:
Druk nr 1A/XIV

Uchwała Nr XI/290/2004 Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 8 kwietnia 2004r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Elbląga
za rok 2003.

Na podstawie:
?art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity. z 2001r. Dz. U Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz.984; Nr 153 poz. 1271; Nr 214, poz.1806 oraz z 2003 Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568)
? oraz art. 136 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach ublicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851)

Rada Miejska w Elblągu uchwala, co następuje:

§ 1
Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Elbląga za rok 2003 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi sprawozdanie, o którym mowa § 1 w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych i poinformuje mieszkańców o wykorzystaniu środków budżetowych.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.


P R Z E W O D N I C Z Ą C Y
R A D Y M I E J S K I E J

J A N U S Z N O W A K
© 2003 Internet-Info