BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Załatwianie spraw
Ilość odsłon: 233055

Uzyskanie zgody na lokalizację punktu handlowo - usługowego w pasie drogowym.
Zarząd Dróg w wyjątkowych sytuacjach może zgodzić się na umieszczenie obiektu handlowo - usługowego w pasie drogowym. Poniżej procedura uzyskania takiego zezwolenia wydawanego w formie decyzji administracyjnej.
Stroną decyzji administracyjnej jest zawsze inwestor. W imieniu inwestora, wniosek o wydanie decyzji może złożyć osoba lub podmiot przez niego upoważniony.

Procedura uzyskania zezwolenia na umieszczenie punktu handlowego lub usługowego w pasie drogowym:
Wymagane dokumenty:
Wniosek - (w formacie Adobe Acrobat Reader), zawierający: imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres, numer telefonu i numer NIP, powierzchnię punktu, proponowaną lokalizację, termin zajęcia pasa drogowego, nazwę i numer konta bankowego.

Do wniosku należy dołączyć:
- Plan sytuacyjny z zaznaczeniem proponowanej lokalizacji obiektu handlowo-usługowego - 2 egz.
- Projekt obiektu handlowo-usługowego zaopiniowany przez (Wydział Architektury.) - 1 egz.
- Pozwolenie na budowę (jeżeli jest wymagane)* (Wydział Architektury.) - 1 egz.
- Wstępne uzgodnienie z organem zarządzającym ruchem na drogach publicznych (Zarząd Dróg UM w Elblągu) dotyczące lokalizacji obiektu - 1 egz.
- Pełnomocnictwo,(w formacie Adobe Acrobat Reader), jeżeli nie występuje właściciel obiektu (do pobrania: plik: wniosek pełnomocnictwa) 1 egz.

* zgodnie z przepisami prawa budowlanego

Miejsce złożenia dokumentów:
Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu,
ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg, tel. (055) 239-31-42,

Opłaty:
Wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł , a każdy załącznik w wysokości 50 gr.

Za umieszczenie w pasie drogowym obiektu handlowego lub usługowego zarządca drogi pobiera opłatę, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 6, poz. 33 z późn. zm.).

W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika strony, pobierana jest opłata w wysokości 15 zł za pełnomocnictwo.

Termin i sposób załatwienia:
Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

Podstawa prawna:
Art. 20 pkt 8, art. 39 ust1 pkt 1, ust 3 oraz art. 40 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z późn. zm. oraz §1 ust.1 pkt 3 i 4, §10a ust. 1, 3, 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 6, poz. 33 z późn. zmianami)

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Elbląga.

Odwołanie podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł oraz 50 gr za każdy załącznik.

Informacje dodatkowe:
Za umieszczenie w pasie drogowym bez zezwolenia zarządcy drogi obiektu handlowego lub usługowego zarządca drogi pobiera karę pieniężną w wysokości dziesięciokrotnej wielkości należnej opłaty zgodnie z § 11 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 6 poz. 33 z późn. zm.).

Przedmiotowa decyzja upoważnia do lokalizacji obiektu handlowo - usługowego w pasie drogowym w terminie i na warunkach określonych w decyzji.

Uwaga:
Np. sprzedaż kwiatów na Dzień Kobiet, pączków w tłusty czwartek" z tak zwanej ręki bez ustawiania stoiska (stolika) nazywa się handlem obwoźnym.
W takim przypadku nie jest wymagane zezwolenie na zajęcie pasa drogowego wydane w formie decyzji administracyjnej. W tej sprawie zwróć się pismem do Zarządu Dróg UM w Elblągu i otrzymasz pisemną zgodę (bez opłat) a przestrzeganie czystości i porządku podlega kontroli Straży Miejskiej.

Zarząd Dróg może odmówić zgody jeżeli handel odbywa się w miejscu pogarszającym stan bezpieczeństwa ruchu drogowego - pieszych i pojazdów.

Jeżeli chcesz aby Twój obiekt umieszczony był w pasie drogowym dłużej niż termin określony w posiadanej decyzji to:
- złóż wniosek o przedłużenie terminu w okresie ważności poprzedniej decyzji (wg procedury jak wyżej)
- podaj numer poprzedniej decyzji, datę jej wydania oraz okres jej ważności,
- podaj nowy termin, o który wnioskujesz,
- złóż w/w dokumenty w siedzibie Zarządu Dróg UM w Elblągu.
© 2003 Internet-Info