BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady
Ilość odsłon: 200158

Uchwała Nr VIII/145/2003 Rady Miejskiej w Elblągu oraz uchwała zmieniająca Nr X/210/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: powołania Młodzieżowej Rady Miasta Elbląga oraz zmieniająca uchwałę Nr VIII/145/2003 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Elbląga i nadania jej statutu
Z dnia: 26.06.2003 r. oraz 23.10.2003 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
Treść dokumentu:
Na podstawie art. 5 b ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271
i Nr 214 poz. 1806, z 2003 nr 80, poz. 717) uchwala się, co następuje:


§ 1

Powołuje się Młodzieżową Radę Miasta Elbląga.

§ 2

Nadaje się statut Młodzieżowej Radzie Miasta Elbląga stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląga.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie:

Młodzież elbląskich szkół średnich wystąpiła z inicjatywą utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta.
Przepisy zawarte w art. 5 b. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym umożliwiają zrealizowanie działań, które służą upowszechnianiu idei samorządowej zwłaszcza wśród młodych mieszkańców gminy.
Rada Miejska w Elblągu uchwałą Nr IV/81/2003 z dnia 27.02.2003 r. wyraziła zgodę na utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta.
Rada Miejska powołując Młodzieżową Radę Miasta winna nadać jej statut określający tryb wyboru jej członków i zasady działania.
Przedstawiony statut spełnia wymogi art. 5 b wyżej powołanej ustawy.


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/145/2003
Rady Miejskiej Elbląga z dnia 26.06.2003 r.Statut Młodzieżowej Rady Miasta Elbląga


Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§1

1. Statut określa zasady działania i tryb wyboru członków Młodzieżowej Rady Miasta Elbląga, zwanej dalej „Radą”.
2. Radę wyłania się spośród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
3. Podstawą działalności Młodzieżowej Rady Miasta Elbląga jest praca społeczna Radnych wybieranych zgodnie ze statutem Rady.
4. Rada jest organem apolitycznym, niezwiązanym z żadną partią polityczną lub ugrupowaniem politycznym.
5. Kadencja Rady trwa dwa lata. Długość kadencji jest liczona od daty pierwszej Sesji.
6. Uchwały Rady są podejmowane na Sesjach Rady. Sesje Rady są jawne.
7. Sesja Rady może być zwoływana przez Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Elbląga lub na wniosek co najmniej 10 Radnych.


Rozdział 2
Cele i środki działania

§2

Celem działania Rady jest:
1) reprezentowanie interesów młodzieży wobec instytucji samorządowych i pozarządowych,
2) działanie na rzecz ochrony praw i godności ucznia,
3) promocja kultury, w szczególności tworzonej przez ludzi młodych i do nich adresowanej,
4) kształtowanie i utrwalanie postaw demokratycznych oraz wyrabianie umiejętności podejmowania decyzji w określonych obszarach zagadnień,
5) organizowanie przez ludzi młodych pomocy charytatywnej,
6) działanie na rzecz integracji środowisk młodzieżowych i twórczych,
7) zapewnienie możliwości uczestnictwa młodzieży w procesie podejmowania decyzji bezpośrednio wpływających na sposób i jakość jej życia,
8) działanie na rzecz integracji europejskiej.


§3

Rada realizuje swoje cele poprzez:
1) inicjowanie działań dotyczących życia młodych ludzi w mieście, a w szczególności w zakresie nauki, kultury i sportu,
2) opiniowanie projektów niektórych uchwał Rady Miasta Elbląga regulujących sprawy mające wpływ na warunki rozwoju młodego pokolenia, a zwłaszcza dotyczące nauki, kultury, sportu i ochrony środowiska,
3) udzielanie pomocy i podejmowanie interwencji w przypadku zagrożenia praw ucznia i swobód obywatelskich,
4) współpracę z Samorządami Uczniowskimi,
5) organizowanie czynnego udziału młodzieży w walce o czyste środowisko,
6) nawiązywanie współpracy z krajowymi oraz zagranicznymi organizacjami,
7) organizowanie imprez kulturalnych i spotkań młodzieżowych propagujących cele Rady,
8) koordynację i inspirację inicjatyw młodych ludzi,
9) prowadzenie działalności informacyjno – doradczej,
10) organizowanie szkoleń dla młodzieży.


§4

Rada może gromadzić środki z darowizn od osób fizycznych i prawnych.


Rozdział 3
Zasady i tryb wyboru Radnych do Młodzieżowej Rady Miasta Elbląga

§5

1. Do Rady może kandydować osoba, która uczęszcza do szkoły określonej §1 ust. 2 i nie ukończyła 19 roku życia.
2. Prezydium ustępującej Rady ustala termin i organizuje wybory na nową kadencją. Najpóźniejszą datą wyborów jest ostatni dzień roku kalendarzowego, w którym upływa bieżąca kadencja.
3. Przewodniczący bieżącej kadencji informuje wszystkie szkoły określone w §1 ust. 2 o wyborach nie później niż 35 dni przed terminem wyborów.
4. Miasto Elbląg dzieli się na okręgi wyborcze. Okręg wyborczy stanowi szkoła gimnazjalna i ponadgimnazjalna. Szczegółowy wykaz okręgów stanowi § 22.
5. Z każdego okręgu wyborczego wybierany jest jeden Radny.
6. Osoba, która chce kandydować na Radnego musi zebrać, co najmniej, 50 podpisów uczniów ze swojego Okręgu Wyborczego. Listy osób popierających kandydata na Radnego muszą zawierać imię, nazwisko, klasę, adres, rok urodzenia oraz numer legitymacji szkolnej osoby popierającej i jej własnoręczny podpis. Listy trzeba złożyć do Okręgowej Komisji Wyborczej nie później niż 14 dni przed datą wyborów.
7. Za organizację wyborów w danym okręgu odpowiedzialna jest Okręgowa Komisja Wyborcza, której skład osobowy określi przewodniczący samorządu szkolnego danej szkoły w porozumieniu z Dyrektorem szkoły. Wybory w okręgach wyborczych są tajne, większościowe i bezpośrednie.
8. Głosowanie polega na postawieniu przez głosującego na karcie do głosowania znaku „X” w kratce z lewej strony, przy nazwisku wybranego kandydata.
9. Radnym zostaje kandydat, który uzyskał najwięcej ważnie oddanych głosów w danym okręgu.
10. Protesty związane z przebiegiem wyborów można zgłaszać do Prezydium bieżącej kadencji Rady w ciągu 5 dni od daty wyborów. Po tym terminie protesty nie będą rozpatrywane. Protesty rozpatruje Prezydium Rady.
11. W przypadku zmniejszenia się liczby Radnych danej kadencji Radzie przysługuje prawo kooptacji nowych członków , do 10 osób, spośród tych, które zajęły drugie miejsca w wyborach do Rady.
12. W przypadku zmiany szkoły przez Radnego bieżącej kadencji automatycznie traci on mandat i stosuje się odpowiednio §5 ust. 11. Jeżeli osoba, która zajęła drugie miejsce nie może zostać członkiem Rady, przeprowadza się wybory w danym okręgu wyborczym w celu uzupełniania składu Rady.Rozdział 4
Organy Rady

§6

1. Organami Rady są:
a) Prezydium Rady,
b) Komisja Rewizyjna,
c) Komisje Problemowe.
2. Organy Rady działają na podstawie Statutu Rady.

§7

1. Prezydium Rady tworzą: Przewodniczący Rady, dwóch Wiceprzewodniczących, Sekretarz i Skarbnik. Prezydium powołuje się na okres kadencji Rady.
2. Rada wybiera Przewodniczącego i członków Prezydium Rady bezwzględną większością głosów przy obecności przynajmniej 2/3 składu Rady, Prezydium wybierane jest na pierwszej sesji Rady.
3. Rada może odwoływać członka Prezydium lub cały skład Prezydium większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej 2/3 składu Rady w głosowaniu tajnym jedynie na wniosek 1/4 składu Rady.
4. Wniosek o odwołanie członka Prezydium lub całego Prezydium Rada rozpatruje na sesji następnej zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od Sesji, na której zgłoszono wniosek, nie później jednak niż przed upływem miesiąca.
5. Odwołany członek Prezydium lub całe Prezydium pełni swoje obowiązki do czasu powołania nowego członka lub Prezydium.
6. Prezydium ustępującej kadencji pełni swoje obowiązki do czasu powołania Prezydium kolejnej kadencji.
7. Członek Prezydium może zrezygnować z pełnionej funkcji w Prezydium. Na jego miejsce Rada wybiera nową osobę zgodnie z ust. 2.


§ 8

1. W realizacji zadań Rady Prezydium podlega wyłącznie Radzie. Rada zatwierdza sprawozdanie finansowe na każdy rok budżetowy pełnienia funkcji przez Prezydium. Przyjęcie sprawozdania finansowego przez Radę jest równoznaczne z udzieleniem absolutorium Prezydium. Udzielenia absolutorium Prezydium z wykonania przez niego obowiązków powinno nastąpić na Sesji Rady zwołanej po upływie 1 miesiąca, ale nie później niż przed upływem 2 miesięcy od zakończenia roku budżetowego.
2. Uchwała Rady w sprawie nieudzielenia Prezydium absolutorium jest równoznaczna
ze złożeniem wniosku o odwołanie Prezydium, chyba że po zakończeniu roku budżetowego Prezydium zostało odwołane z innej przyczyny.
3. Rada rozpatruje sprawę odwołania Prezydium z przyczyny określonej w ust. 2 zgodnie
z § 7 ust. 3.

§ 9

Do zadań Prezydium należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawach dotyczących młodzieży,
2) określenie sposobu wykonywania uchwał,
3) wykonywanie budżetu,
4) realizacja uchwał Rady.

§ 10

Do kompetencji Przewodniczącego Rady należy:
1) kierowanie bieżącymi sprawami Rady, organizowanie pracy Prezydium oraz reprezentowanie Rady na zewnątrz,
2) zwoływanie Sesji Rady, przygotowywanie porządku dziennego obrad, przewodniczenie obradom,
3) przy równym rozkładzie głosów w głosowaniu wewnątrz Prezydium Przewodniczący ma decydujący głos,
4) składanie Radzie sprawozdań ze swojej działalności międzysesyjnej.

§11

Do kompetencji Wiceprzewodniczących Rady należy:
1) koordynacja działań Komisji Problemowych Rady,
2) w razie nieobecności Przewodniczącego kierowanie obradami Rady,
3) informowanie środków masowego przekazu o poczynaniach Rady.

§12

Do kompetencji Sekretarza Rady należy:
1) prowadzenie dokumentacji Rady,
2) składanie Radzie sprawozdań z działalności Rady,
3) sporządzanie protokołów z Sesji Rady i posiedzeń Prezydium.


§13

Do kompetencji Skarbnika Rady należy:
1) prowadzenie działalności finansowej Rady,
2) składanie sprawozdań finansowych Radzie dwa razy w roku, do 30 czerwca za pierwsze półrocze i do 30 stycznia za cały rok.

§14

1. Dla stałego kontrolowania całokształtu działalności Prezydium Rada powołuje Komisję Rewizyjną.
2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 5 Radnych.
3. W pracach Komisji Rewizyjnej nie mogą uczestniczyć członkowie Prezydium.
4. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu Rady i występuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Prezydium Rady.
5. Komisja rewizyjna opiniuje wnioski 1/4 składu Rady o odwołanie członka Prezydium lub całego Prezydium.
6. Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez Radę w zakresie kontroli.
7. Komisja rewizyjna opiniuje wniosek o odwołanie Radnego.
8. Komisja na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera Przewodniczącego spośród członków Komisji.
9. Członków Komisji Rewizyjnej można odwołać na wniosek 1/4 składu Rady większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej 2/3 składu Rady.

§15

1. Rada może powoływać ze swego grona Komisje Problemowe, których zadaniem jest zajmowanie się problemami statutowymi Rady.
2. Skład osobowy oraz zakres działania Komisji określa uchwała Rady.
3. Komisja ze swego grona wybiera przewodniczącego, który jest odpowiedzialny za realizację zadań.
4. Prezydium Rady może powoływać zespoły doradcze określając ich skład i kompetencje.

§16

Pozostałe postanowienia dotyczące organizacji i działania Rady, na podstawie Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Elbląga, ustali Rada w drodze Regulaminu.


Rozdział 5
Radni Młodzieżowej Rady Miasta Elbląga

§17

1. Radnym może być każda osoba uczęszczająca do szkoły określonej w §1 ust.2, która nie ukończyła 19 roku życia w dniu wyborów.
2. Kadencja Radnych trwa 2 lata.


§18

1. Radny ma czynne i bierne prawo wyborcze do Organów Rady.
2. Radny ma prawo:
a) zgłaszania postulatów i inicjatyw,
b) składania interpelacji w istotnych sprawach związanych z działalnością Rady,
c) uczestniczenia w pracach dowolnie przez siebie wybranych Komisji Problemowych,
d) uzyskania każdej informacji dotyczącej prac Rady,
e) domagania się wniesienia pod obrady Sesji spraw, które uważa za społecznie pilne i uzasadnione, zwłaszcza tych, które wynikają z postulatów i skarg wyborców.

§19

Radny ma obowiązek:
1) przestrzegać postanowień Statutu i uchwał Rady,
2) brać udział w realizacji zadań Rady,
3) uczestniczyć w Sesjach Rady, zebraniach roboczych i pracach Komisji Problemowych, do których został wybrany,
4) informować swoich wyborców o działalności Rady,
5) przedstawiać wnioski swoich wyborców na Sesjach Rady,
6) przedkładać usprawiedliwienia Prezydium Rady w razie nieobecności na posiedzeniu Rady w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia posiedzenia,
7) powiadamiać Przewodniczącego Rady o zmianie miejsca zamieszkania i nauki.

§20

1. Radny może zostać odwołany, jeżeli nie wywiązuje się ze swoich obowiązków i nie przestrzega Statutu Rady. Radnego odwołuje Rada na wniosek Przewodniczącego Rady lub 8 Radnych zwykłą większością głosów po zaopiniowaniu wniosku przez Komisję Rewizyjną.
2. Radny ma prawo rezygnacji z pełnionej funkcji oraz prawo zrzeczenia się mandatu
w czasie trwania kadencji.

§21

Zadania Prezydium ustępującej Rady i Przewodniczącego Rady, o których mowa §5 ust. 2, 3,
i 10 podczas pierwszych wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Elbląga wykonuje Prezydent Miasta Elbląga.

§22

Wykaz szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w mieście Elblągu

GIMNAZJA


Lp. Nazwa szkoły Adres szkoły
1. Gimnazjum Nr 1 Ul. Rodziny Nalazków 20
2. Gimnazjum Nr 2 Ul. Robotnicza 173
3. Gimnazjum Nr 3 Ul. Królewiecka 42
4. Gimnazjum Nr 4 Ul. Korczaka 345. Gimnazjum Nr 5 Ul. Agrikoli 6
6. Gimnazjum Nr 6 Ul. Rawska 3
7. Gimnazjum Nr 7 Ul. Lotnicza 12
8. Gimnazjum Nr 8 Ul. Pocztowa 2
9. Gimnazjum Nr 9 Ul. Browarna 1
10. Gimnazjum Specjalne w SOSW Nr 1 Ul. Kopernika 27
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

Lp. Nazwa szkoły Adres szkoły
1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Ul. Pocztowa 2
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 Ul. Królewiecka 42
3. III Liceum Ogólnokształcące Ul Saperów 14 F
4. IV Liceum Ogólnokształcące Ul. Sienkiewicza 4
5. V Liceum Ogólnokształcące Ul. Saperów 14 E
6. Zespół Szkół Ekonomicznych Ul. Bema 50
7. Zespół Szkół Gospodarczych Ul. Królewiecka 128
8. Zespół Szkół Handlowych Ul. Saperów 14 C
9. Zespół Szkół Mechanicznych Ul. Komeńskiego 39
10. Zespół Szkół Budowlanych Ul. Obr. Pokoju 44
11. Zespół Szkół Technicznych Ul. Grottgera 71
12. Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych Ul. Rycerska 2
13. Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych Ul. Saperów 14 B
14. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 Ul. Saperów 14 B
15. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w SOSW Nr 1
Ul. Kopernika 27
© 2003 Internet-Info