BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady
Ilość odsłon: 200116

Uchwała NR XI/234/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: Podziału środków przekazanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2003.
Z dnia: 27.XI.2003 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
Treść dokumentu:
DRUK Nr 8E/XI

Uchwała Nr XI/234//2003
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 27.XI.2003 roku

w sprawie podziału środków przekazanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2003.

Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku Dz.U. Nr 123 poz. 776 z 1997 roku, zmiany: Dz.U. z 1997 Nr 160 poz. 1082, Dz.U. z 1998 Nr 156 poz. 1019, Nr 99 poz. 628, Nr 106 poz. 668, Nr 137 poz. 887, Nr 162 poz. 1118, Nr 162 poz. 1126, Dz.U. z 1999 Nr 49 poz. 486, Nr 90 poz. 1001, Nr 95 poz. 1101, Nr 111 poz. 1280, Dz.U. z 2000 Nr 48 poz. 550, Nr 119 poz. 1249, Dz.U. z 2001 Nr 39 poz. 459, Nr 125 poz. 1368, Nr 129 poz. 1444, Nr 154 poz. 1792, Nr 100 poz. 1080, Nr 154 poz. 1800, Dz.U. z 2002 Nr 100 poz. 923, Nr 169 poz. 1387, Nr 200 poz. 1679, Nr 200 poz. 1683, Nr 241 poz. 2074, Dz.U. z 2003 Nr 7 poz. 79 w związku z § 6 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów dnia 13 maja 2003 roku , w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz.U.Nr. 88 poz. 808) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 zmieniające rozporządzenie w sprawie określania rodzajów zadań powiatów, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 100 poz. 930) uchwala się:

§ 1

Ustala się podział środków w kwocie 4.014.103,00 przekazanych łączne przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2003 roku, na realizację następujących zadań :

1. Rehabilitacja zawodowa2.108.839 zł

- przystosowanie tworzonych lub istniejących stanowisk
pracy, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osób na nich zatrudnionych oraz z rozpoznaniem przez służby
medycyny tych potrzeb art. 26 658.733 zł

- zobowiązania dotyczące zwrotu kosztów wynagrodzeń osób
niepełnosprawnych i składek na ubezpieczenie społeczne art. 26 996.270 zł

- szkolenia i przekwalifikowanie osób niepełnosprawnych art. 38 i 40 30.000 zł

- zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia
zatrudnionych osób niepełnosprawnych art. 41 20.000 zł

- zobowiązania dotyczące zwrotu kosztów szkoleń osób
niepełnosprawnych art. 38 i 40 3.836 zł
- pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej
art.12 400.000 zł

2. Rehabilitacja społeczna 1.905.264 zł

- dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii
zajęciowej 1.031.244 zł

- dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych 254.020 zł

- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny 160.000 zł

- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,
w komunikowaniu się i technicznych 410.000 zł

- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki 50.000 zł


§ 2

Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Elbląg do realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej w terminie do 31.12.2003 roku.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg.

§ 4

Traci moc:
Uchwała Nr VIII/161/2003 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26.06.2003 r. w sprawie podziału środków przekazanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2003.
Uchwała Nr X/212/2003 Rady Miejskiej w Elblągu dnia 23.10.2003 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków przekazanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2003.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z art. 35 a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku Rada Mista w formie uchwały określa zadania , na które przeznacza środki przekazane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym.
Środki finansowe otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w czerwcu br. na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w kwocie 3.695.370,- zł. zostały zgodnie z pismem Prezesa Zarządu PFRON z dnia 29.10.2003 roku znak: WF/1214w/2003 zwiększone o kwotę 328.733,- zł. W związku z powyższym po dokonaniu rozeznania potrzeb w tym zakresie środki w kwocie 208.733,-zł przeznacza się na rehabilitację zawodową a 120.000,-zł. na rehabilitację społeczną.
© 2003 Internet-Info