BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Podstawa prawna działania
Ilość odsłon: 33137

Zarządzenie Nr 38/2003 Prezydenta Miasta Elbląg
Z dnia: 11 Kwietnia 2003 Roku.
Wydane przez: Prezydenta Miasta Elbląg
Treść dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr 38/2003 PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG
z dnia 11 kwietnia 2003 roku.

w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego zatwierdzonym Zarządzeniem Nr 29/2002 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 18 grudnia 2002 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 9 ust. 1 pkt. 10 dodaje się wyrazy „oraz zastępca”
2. W § 10 ust. 1 pkt 3 skreśla się ppkt. a).
3. § 27 otrzymuje brzmienie:

㤠27.

Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich należy w szczególności:

I. Zadania zlecone:
1. Przygotowywanie i prowadzenie rejestracji przedpoborowych.
2. Przygotowanie i udział w pracy Komisji Poborowej.
3. Przygotowywanie decyzji w sprawach o uznanie konieczności sprawowania opieki przez żołnierza nad członkiem rodziny.
4. Naliczanie wysokości świadczeń dla rodzin żołnierzy oraz żołnierzy rezerwy i przygotowywanie dokumentów do wypłaty należności.
5. Orzekanie w sprawach zmiany imion i nazwisk oraz dostosowania pisowni imion i nazwisk do zasad pisowni polskiej zgodnie z fonetycznym brzmieniem, a także ustalenie brzmienia oraz pisowni imion i nazwisk.
6. Przyjmowanie zawiadomień o zgromadzeniach i zbiórkach publicznych oraz przygotowywanie decyzji zakazujących odbycia zgromadzenia lub przeprowadzenia zbiórki publicznej.
7. Nadzór nad stowarzyszeniami oraz uzgadnianie treści statutów przedkładanych przez stowarzyszenia.
8. Współdziałanie i nieodpłatne udzielanie pomocy technicznej organom celnym przy wykonywaniu zadań określonych w ustawie.
9. Wydawanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków z obcego państwa, które mają być pochowane na terenie Miasta.
10. Organizacja i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP, Prezydenta RP, organów samorządu terytorialnego, ławników oraz referendum.
11. Określanie trybu udzielania pomocy repatriantom przez Miasto.
12. Przyjmowanie formularzy zgłoszeń meldunkowych od osób meldujących się lub wymeldowujących się na/z pobytu czasowego, w tym cudzoziemców.
13. Zawiadamianie WKU i innych urzędów o zameldowaniu się osób podlegających obowiązkowi wojskowemu na pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące.
14. Udzielanie informacji adresowych instytucjom, osobom prywatnym.
15. Wykonywanie prac przy sporządzaniu spisów wyborców i aktualizacji rejestru wyborców.
16. Nanoszenie na KOM-y i do programu komputerowego numerów ewidencyjnych PESEL.
17. Aktualizowanie danych osobowych mieszkańców na podstawie aktów stanu cywilnego.
18. Załatwianie interesantów w sprawach zameldowania i wymeldowania na pobyt stały.
19. Wypisywanie KOM-ów na podstawie aktów urodzenia.
20. Wyłączanie KOM-ów z kartoteki podstawowej na podstawie aktów zgonu.
21. Sporządzanie list i zestawień dla potrzeb instytucji wojskowych, oświatowych, społecznych.
22. Przygotowywanie decyzji w sprawach ewidencji i kontroli ruchu ludności.
23. Przygotowywanie wniosków o wydanie dowodów osobistych i przekazywanie do Centrum Personalizacji Dokumentów.
24. Wydawanie dowodów osobistych przygotowanych przez Centrum Personalizacji Dokumentów.

URZĄD STANU CYWILNEGO

I. Zadania zlecone:
1. Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.
2. Sporządzanie aktów małżeństw w księgach stanu cywilnego, prowadzenie akt zbiorowych, dokonywanie wzmianek marginesowych i przypisków oraz wydawanie odpisów i zaświadczeń.
3. Sporządzanie aktów urodzeń i zgonów w oparciu o zgłoszenia, orzeczenia sądowe, decyzje administracyjne i inne dokumenty przewidziane w prawie o aktach stanu cywilnego, kompletowanie dokumentów w aktach zbiorowych, wydawanie odpisów oraz zaświadczeń.
4. Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka, nadaniu nazwiska męża matki.
5. Przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych, dokonywanie wzmianek i przypisków oraz powiadamianie o tych czynnościach organ przechowujący odpisy ksiąg stanu cywilnego.
6. Współpraca z innymi urzędami stanu cywilnego i jednostkami organizacyjnymi w zakresie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów.
7. Wydawania decyzji administracyjnych w tym:
1) dotyczących skrócenia miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego,
2) zezwalających na zawarcie małżeństwa poza miejscem zamieszkania stron,
3) zaświadczeń o zdolności prawnej obywateli polskich do zawarcia małżeństwa za granicą,
4) unieważnienie aktu, uzupełnienie jego treści oraz sprostowanie błędów pisarskich,
5) umiejscowienie i odtworzenie aktu lub ustalenie jego treści,
6) zezwolenie na przeglądanie ksiąg stanu cywilnego.”

4. § 55 otrzymuje brzmienie:

㤠55
1. Naczelnicy wydziałów - zaproszeni przez Przewodniczącego Rady - obowiązani są osobiście uczestniczyć w sesjach Rady, a pozostali Naczelnicy, w czasie jej obrad, mają obowiązek pozostawania na terenie Urzędu.
2. Prezydent, po otrzymaniu zaproszenia od Przewodniczącego Komisji do udziału w jej posiedzeniu, uczestniczy w nim osobiście albo deleguje w tym celu Wiceprezydenta lub innego pracownika Urzędu.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z wyjątkiem § 1 ust. 1,2 i 3 , które wchodzą w życie z dniem 1 maja 2003 roku

Prezydenta Miasta Elbląg
Henryk Słonina

Załączniki:

Regulamin_UM_Zmiana.pdf  -> pobierz
Zmiana do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Elbląg
  Rozmiar: 61KB
  Data dodania: poniedziałek, 30 czerwca 2003, godz. 14:27
  Typ MIME: application/pdf
 
© 2003 Internet-Info