BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Załatwianie spraw
Ilość odsłon: 233043

I. Składanie wniosków o dotację dla placówek niepublicznych
PODSTAWA PRAWNA:


 Art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. 1996 r. Nr 67 poz. 329 ze zmianami)
 Uchwała Nr XXII/684/2001 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 12.04.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki oraz uchwała Nr VIII/140/2003 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26.06.2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki.
 Uchwała Nr XXII/685/2001 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 12.04.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki oraz uchwała Nr VIII/142/2003 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26.06.2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki.
 Uchwała Nr XXII/687/2001 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 12.04.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji niepublicznym przedszkolom oraz uchwała Nr VIII/143/2003 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26.06.2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji niepublicznym przedszkolom.
 Uchwała Nr XXII/686/2001 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 12.04.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji niepublicznym placówkom oraz niepublicznym szkołom nie posiadających uprawnień szkoły publicznej oraz uchwała Nr VIII/141/2003 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26.06.2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji niepublicznym placówkom oraz niepublicznym szkołom nie posiadających uprawnień szkoły publicznej
FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Organ prowadzący szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej oraz organ prowadzący przedszkole niepubliczne składa do Wydziału Edukacji /pok. 310/ w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok przyznania dotacji wniosek, który powinien zawierać:

1) Planowaną liczbę dzieci, w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia i od 1 września do 31 grudnia w roku kalendarzowym, którego dotyczy wniosek o dotację. Liczba ta musi być zgodna z liczbą dzieci wykazanych w sprawozdaniach GUS (S-02, S-06, S-07, S-14)
2) numer i datę zaświadczenia o wpisie do ewidencji prowadzonej zgodnie z art. 82 ustawy z dnia 7 września o systemie oświaty oraz numer i datę decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej,
3) zobowiązanie do informowania o zmianach zachodzących w liczbie uczniów,
4) numer rachunku bankowego szkoły, na który ma być przekazana dotacja.
© 2003 Internet-Info