BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Struktura organizacyjna
Ilość odsłon: 170966

Referat Nadzoru Inwestorskiego Wydziału Inwestycji
Kierownik Referatu : Zbigniew Kuśmierz
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg
Telefon +48 (0..55) 239 32 37, +48 (0..55) 239 32 41
Lokalizacja Budynek
Fax +48 (0..55) 239 33 30
Adres e-mail wi@elblag.com.pl
Zakres obowiązków:
1. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi inwestycjami.

2. Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowę, zawartymi umowami, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

3. Sprawdzanie jakości wykonanych robót oraz wbudowywanych materiałów i wyrobów.

4. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych.

5. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót.

6. Opracowywanie kosztorysów inwestorskich lub ich weryfikacja.

7. Współudział w opracowywaniu planów rzeczowo-finansowych oraz rozliczanie inwestycji.

8. Dokonywanie odbiorów częściowych i końcowych robót.

9. Opracowywanie harmonogramu przeglądów okresowych i gwarancyjnych zrealizowanych budów.

10. Dokonywanie i sporządzanie protokołów przeglądów okresowych i gwarancyjnych zrealizowanych budów.

11. Podejmowanie działań w celu wyposażania nieruchomości, w miarę możliwości, w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej.

12. Sprawowanie nadzoru w zakresie utrzymania porządku i czystości na nieruchomościach w okresie od przekazania nieruchomości w celu realizacji inwestycji do czasu jej przekazania protokołem zdawczo-odbiorczym użytkownikowi.

13. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi inwestycjami.

14. Dokonywanie odbiorów robót częściowych i końcowych.

15. Dokonywanie przeglądów okresowych i gwarancyjnych zrealizowanych inwestycji.

16. Zadania wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska, a w szczególności:

1) obowiązek uwzględniania ochrony środowiska na obszarze objętym prowadzeniem prac budowlanych,

2) obowiązek spełnienia wymagań ochrony środowiska określonych w art. 76 ust. 2 i 4 przed oddaniem obiektu do użytku
© 2003 Internet-Info