BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Załatwianie spraw
Ilość odsłon: 233035

ZMIANA NAZWISKA
O zmianę nazwiska może się ubiegać:

- obywatel polski mający pełną zdolność do czynności prawnych,
- osoba nie posiadająca przynależności państwowej zamieszkująca na terytorium RP
na pobyt stały.

Prezydent Miasta decyzją administracyjną dokonuje zmiany nazwiska lub imienia na podstawie złożonego przez wnioskodawcę podania.

Zmiana nazwiska może nastąpić tylko gdy wnioskodawca nosi nazwisko:

- o brzmieniu ośmieszającym albo nie licującym z godnością człowieka,
- o brzmieniu niepolskim,
- o brzmieniu mającym formę imienia, gdy wnioskodawca chce zmienić swoje nazwisko na nazwisko, którego od wielu lat używa (wniosek musi być udokumentowany)
- z ważnych przyczyn
Załatwienie sprawy: Wydział Spraw Obywatelskich, pok. 96.

Do zmiany nazwiska należy:

-wnieść podanie z uzasadnieniem zmiany nazwiska

- aktualny odpis zupełny aktu urodzenia,

- aktualny odpis skrócony aktu małżeństwa, jeśli decyzja o zmianie nazwiska ma objąć małoletnie dzieci

- aktualne odpisy zupełne ich aktów urodzenia.

Jeżeli wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim, konieczna jest zgoda współmałżonka na dokonanie zmiany nazwiska. Zmiana nazwiska jednego ze współmałżonków rozciąga się na dzieci tego związku za zgodą drugiego współmałżonka. Jeżeli oboje małżonkowie chcą dokonać zmiany nazwiska, wnioski muszą być złożone przez każdego z małżonków indywidualnie.

Opłaty skarbowe:

- decyzja w sprawie zmiany nazwiska - 30 zł,
- decyzja w sprawie ustalenia brzmienia albo pisowni nazwiska - 15 zł,
- podanie - 5 zł,
- załączniki - 0,50 zł.
© 2003 Internet-Info