BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Załatwianie spraw
Ilość odsłon: 233097

NADAWANIE NAZW ULIC
Nazewnictwo ulic /placów/ oraz numeracji porządkowej nieruchomości regulują następujące przepisy prawne:

Podstawa prawna:
1. Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 28 czerwca 1968 r o ustaleniu wytycznych w sprawie nadawania nazw ulicom i placom oraz numeracji porządkowej (M. P. Nr 30, poz.197).
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 czerwca 1968 r. w sprawie numeracji nieruchomości (Dz. U. Nr 23, poz. 151).
3. Art. 18 ust. 2 pkt 13 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 tekst jednolity z 2001 r.).
4. Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów, budynków i lokali (Dz. U. Nr 38 z 2001 r poz. 454 z dnia 29 marca 2001 r.
NADAWANIE NAZW ULIC

- Organem właściwym do ustalenia nazw ulic i placów publicznych, mostów, wznoszenia pomników w mieście jest Rada Miejska.

- Wnioski z propozycjami nowych nazw, lub zmiany nazw istniejących przyjmowane są od organizacji społecznych, szkół, osób fizycznych lub z urzędu.

- Propozycje nowych nazw lub zmiany nazw istniejących opiniowane są przez Komisję ds. Nazewnictwa Ulic działającą przy Radzie Miejskiej.

- Propozycje te w formie projektów uchwał Rady Miejskiej przedstawione są Prezydentowi Miasta do akceptacji oraz przedstawia się je do zaopiniowania poszczególnym komisjom Rady Miejskiej.

- Po wyczerpaniu tego trybu postępowania projekty uchwał przedstawione są na sesji Rady Miejskiej.

- Po podjęciu uchwał przez Radę Miejską uruchamiany jest tryb wdrażania polegający na: oznakowaniu ulic, placów, powiadomieniu odpowiednich organów o wprowadzonych zmianach (Referat Ewidencji Ludności, Urząd Statystyczny, Sąd Rejonowy – Wydział Ksiąg Wieczystych, przedsiębiorstw i instytucji mających siedziby lub agendy przy ulicy lub placu którym nazwę się zmienia lub nadaje).

- Przygotowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście należy do Wydziału Geodezji.

- Podstawowymi dokumentami ewidencji nazw ulic i placów są: mapa nazw i placów, alfabetyczny spis nazw ulic i placów.

- Zmiany nazw ulic powinny być dokonywane tylko w wyjątkowych uzasadnionych wypadkach.
© 2003 Internet-Info