BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady
Ilość odsłon: 200140

Uchwała Nr IX/147/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: ustanowienia na rzecz Środowiskowego Hufca Pracy w Elblągu prawa nieodpłatnego użytkowania zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Obrońców Pokoju 40.
Z dnia: 26 czerwca 2003 r
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Treść dokumentu:
DRUK Nr 25 /VIII

Uchwała Nr IX/147/2003 Rady Miejskiej w Elblągu

z dnia 26 czerwca 2003 r

w sprawie ustanowienia na rzecz Środowiskowego Hufca Pracy w Elblągu prawa nieodpłatnego użytkowania zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Obrońców Pokoju 40.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i 214, poz. 1806 ) oraz § 17 ust. 2 Zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, stanowiących załącznik do uchwały Nr IX/288/99 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26 sierpnia 1999 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, zmienionej uchwałą Nr XXIV/778/01 z dnia 13 września 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 112, poz. 1561) Rada Miejska w Elblągu uchwala, co następuje:

§ 1.
Z dniem 1 stycznia 2004 r. ustanowić na rzecz Środowiskowego Hufca Pracy w Elblągu, na czas nieoznaczony, prawo nieodpłatnego użytkowania zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Obrońców Pokoju 40, składającej się z gruntów o pow. 0,7658 ha, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 357/3 na arkuszu mapy 9 w obrębie 3, budynku bursy o pow. użytkowej 2.691 m2 i kubaturze 14.163 m3 i garażu o pow. użytkowej 26 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Elblągu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 62956,

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
© 2003 Internet-Info