BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady
Ilość odsłon: 200156

Uchwała Nr VIII/150/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: Wniesienia do spółki Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Elblągu wkładu niepieniężnego.
Z dnia: 26.06.2003r.
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Treść dokumentu:
Druk 26B/VIII

Uchwała Nr VIII/150/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 26.06.2003r.

w sprawie wniesienia do spółki Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji Sp. z o.o. w Elblągu wkładu niepieniężnego .

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.”g” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806) Rada Miejska w Elblągu u c h w a l a , co następuje:

§ 1.

1.Gmina Miasto Elbląg wnosi do spółki Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Elblągu wkład niepieniężny (aport) w postaci środków trwałych celem objęcia nowych udziałów.
Wykaz środków trwałych stanowiących przedmiot aportu określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2.Ustala się łączną wartość wnoszonego aportu wymienionego w ust. 1 na kwotę 13.323.647,00 zł (słownie trzynaście milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset czterdzieści siedem 00/100zł).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
© 2003 Internet-Info